Opiskeluhuolto ja tukijärjestelmä

OPISKELUHUOLTO

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. Opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori ja ryhmän muut jäsenet ovat kuraattori, nuorisopsykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat ja erityisopettaja. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös opettajia, tutoropettajia, opiskelijajäseniä ja huoltajia. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran jaksossa tai tarvittaessa useammin.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan / opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskelijahuollon palveluiden järjestämiseksi. Asiantuntijaryhmän kokoaminen edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.

Opiskeluhuollon jäsenten yhteystiedot löydät kohdasta Yhteystiedot.

TUKEA OPPIMISEEN TAI ELÄMÄNTILANTEESEEN

Lukio-opiskelija voi jo Sotkamon lukioon tullessaan tietää, että tarvitsee tukea lukio-opinnoissa. Jos opintoja on tuettu peruskoulussa, on ymmärrettävää, että tuen tarve ei häviä siirryttäessä lukioon. Opiskelijan ja huoltajan kannattaa olla yhteydessä ryhmänohjaajaan tiedossa olevien tukitoimien tarpeesta.

Toisinaan opiskelija tarvitsee tukea yllättävässä elämäntilanteessa, jonka voi olettaa olevan ihimenevä. On tärkeää, että opiskelijan poikkeuksellinen elämäntilanne on tiedossa koulussa, jotta hän voi saada siihen tukea ja ymmärrystä. Vasta tasapainoinen ja hyvinvoiva lukiolainen voi menestyä opinnoissa parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajat, rehtori ja opiskelijahuollon työntekijät auttavat erilaisissa tilanteissa, kun apu on tarpeen.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää heidät koulun

käytänteisiin. Hän seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, auttaa mahdollisten arkisten ongelmien selvittämisessä ja pitää yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin.

Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat ryhmänohjaustuokiossa ja henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Opinto-ohjaaja

Sotkamon lukiossa on kaksi aineenopettajana toimivaa opinto-ohjaajaa. Kullekin ryhmänohjausryhmälle on määritelty oma opo. Jokaiselle opiskelijalle kuuluu luokkamuotoista opinto-ohjausta. Lisäksi opolle voi varata ajan henkilökohtaista ohjausta varten. Opinto-ohjaaja ohjaa henkilökohtaisten lukio-opintosuunnitelmien ja urasuunnitelmien laatimista ja toteuttamista.

Opo ohjaa henkilökohtaisesti opintojaan hidastavia ja hajauttavia. Opinto-ohjaajat vastaavat myös tutortoiminnasta. 

Rehtori

Päättää opiskelijan ja opettajan kanssa neuvoteltuaan opintoihin liittyvistä erityis- ja poikkeustapauksista. Hän pitää myös tiedotustilaisuudet ylioppilastutkinnosta ja tekee päätöksen, jos opiskelijalla ei ole osallistumisoikeutta ylioppilastutkintoon.

Erityisopettaja

Aineenopettajat ja erityisopettaja toimivat yhteistyössä opiskelijoiden tukemiseksi. Lukion erityisopettajan tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa.

Erityisopettaja pitää tai organisoi uusille opiskelijoille kielellisten taitojen alkukartoituksen syksyn alussa. Lukiossa voi saada lisäaikaa ja muita erityisjärjestelyjä oppitunneilla tehtäviin ja kokeisiin. Erityisjärjestelyjen tarvetta arvioivat opiskelija itse, aineenopettajat sekä erityisopettaja. Jos havaitset, että tarvitset lisää aikaa kokeissa lukivaikeuden tms. vaikeuden vuoksi tai koet tarvitsevasi muuta oppimisen tukea, ota yhteyttä aineenopettajaan tai erityisopettajaan.

Myös ylioppilaskirjoituksissa voi saada lisäaikaa tai muita erityisjärjestelyitä. Jos opiskelija aikoo hakea erityisjärjestelyitä yo-kirjoituksiin, hänen on käytettävä niitä jo lukioaikana. Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on haettava ylioppilastutkintolautakunnalta hyvissä ajoin ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista. 

Kuraattori

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja opintojen etenemistä. Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luokse, kun hän haluaa keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteeseensa ja/tai opiskeluunsa liittyvistä asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, elämänhallintaan tai itsenäistymiseen liittyvät asiat.

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun tahon ohjaamana. Kuraattori on opiskelijahuoltoryhmän jäsen ja tekee tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Lukion kuraattori voi työskennellä yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa.

Opiskelija voi varata ajan Wilma-viestillä, soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin. 


Nuorisopsykologi

Lukion psykologi on koulussa nuoria varten.  Hän tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Tulosyyksi riittää se, että ajatus psykologille menosta on käynyt mielessä. Tyypillisesti opiskelijat haluavat keskustella mielialaan, motivaatioon ja opiskeluun liittyvistä asioista. Käynnit ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Varaa aika Wilma-viestillä, laita tekstiviestiä tai soita. Psykologi on mukana opiskelijahuoltoryhmässä.  

Terveydenhoitaja

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen jokaiselle opiskelijalle kerran lukion aikana. Muita tehtäviä esim. sairaanhoito, rokotukset, raskaudenehkäisy, mielenterveysongelmissa neuvonta ja opastus.