lukittu rasia

Oppiaineet ja opetussuunnitelma

Opintojen kuvaukset oppiaineittain

Oppiaineiden opinnot Sotkamon lukiossa LOPS21 mukaan

Elämä ja evoluutio, 2 op (BI01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä
• osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja
ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen
• osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä
mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle
• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen
• ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.
Keskeiset sisällöt
Elämä ja evoluutio
Biologia tieteenä
• elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot
• biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
• biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen
Evoluutio
• solujen synty ja kehittyminen
• suvullinen ja suvuton lisääntyminen
• muuntelu ja sen perinnölliset perusteet
• luonnonvalinta
• lajiutuminen
• kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat
• ihmisen evoluutio
• evoluution tutkiminen
Eliökunta
• luokittelun periaatteet
• eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit

Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 2 op (BI0203)
Opintojakson moduulit
• Ekologian perusteet, 1 op (BI2), Pakollinen
• Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op (BI3), Pakollinen
Tavoitteet
Ekologian perusteet
• osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden
sopeutumiseen ja levinneisyyteen
• osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä
kuvata niitä esimerkkien avulla
• osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen.
Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa
ympäristöongelmia
• osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
• osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa
tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia
• osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta
• osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa.
Keskeiset sisällöt
Ekologian perusteet
• ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus
• hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
• populaatioiden ominaisuudet
• sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys
• lajien väliset suhteet
Luonnon monimuotoisuus
• lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus
• monimuotoisuuden merkitys
Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja
• ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin
• happamoituminen
• rehevöityminen
• vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa
• ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
Kestävää tulevaisuutta kohti
• ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys
• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen

Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa nimetä solun perusrakenteet
• osaa selittää solujen keskeisiä toimintoja
• hallitsee periytymisen perusmekanismit ja osaa soveltaa niitä esimerkkien avulla
• osaa mikroskopoida erilaisia soluja ja tulkita solujen mikroskooppisia rakenteita
• osaa toteuttaa pienen kokeellisen työn.
Keskeiset sisällöt
Solu ja perinnöllisyys
Tumallisen solun rakenne ja toiminta
• solu tutkimuskohteena
• biomolekyylit
• eläin-, kasvi- ja sienisolu
• geenien ilmeneminen ja sen säätely
• fotosynteesi
• soluhengitys, käymisreaktiot
Solujen lisääntyminen
• mitoosi ja solun jakautuminen
• meioosi ja sukusolujen synty
Periytymisen perusteet
• geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit
• mendelistinen periytyminen
• kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut
periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta

Ihmisen biologia, 2 op (BI05)
Tavoitteet
• osaa nimetä ja tunnistaa tärkeimpien elinten ja elimistöjen rakenteet ja selittää niiden
toimintaperiaatteita
• ymmärtää, mitä homeostasia on, ja osaa kertoa esimerkkejä siihen vaikuttavista tekijöistä
• osaa kuvata elimistön viestintäjärjestelmiä ja selittää, kuinka eri osat viestivät keskenään
• osaa selittää elimistön kykyä aistia ympäristöä ja reagoida muutoksiin
• osaa selittää ja vertailla elimistön eri puolustusmekanismeja mikrobeja vastaan
• osaa kertoa ja perustella lisääntymisen keskeisimmät vaiheet hedelmöityksestä syntymään
• osaa toteuttaa pienimuotoisen, ihmisen elimistön toimintaa mittaavan kokeellisen työn ja
esittää sen tulokset.
Keskeiset sisällöt
Ihmisen biologia
Solu, kudos, elin
• solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut
• elinten muodostuminen eri kudostyypeistä
Elimistön säätely
• hermoston rakenne ja toiminta
• umpirauhaset ja hormonit
Aineenvaihdunta
• ruoansulatuselimistö
• verenkiertoelimistö
• hengityselimistö
• kuona-aineiden eritys
Liikkuminen
• tuki- ja liikuntaelimistö
Elimistön sopeutuminen ympäristöön
• iho ja lämmönsäätely
• aistit
• puolustusjärjestelmä
Lisääntyminen
• sukuelimet ja sukupuolen kehitys
• hedelmöitys, raskaus ja synnytys

Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op (BI06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee eri mikrobien rakenteet ja ymmärtää niiden perustoiminnot
• osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten mikrobeja voidaan hyödyntää biotekniikassa
• syventää tietoja nukleiinihapoista ja niiden ominaisuuksista sekä tietää, miten niitä voidaan hyödyntää geenitekniikassa
• osaa selittää esimerkkien avulla biotekniikan keskeisimpiä sovelluksia ja innovaatioita
sekä perustella niiden merkityksen jalostuksessa, lääketieteissä, teollisuudessa sekä
ympäristönsuojelussa
• osaa tunnistaa ja arvioida biotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä sekä esittää niistä
perusteltuja eettisiä mielipiteitä
• osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeellisen työn.
Keskeiset sisällöt
Biotekniikka ja sen sovellukset
Mikrobit
• mikrobien luokittelu
• bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi
• virusten rakenne ja lisääntyminen
• mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa
DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla
• tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot
• DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu
• DNA:n sisältämän informaation selvittäminen
• geenien siirto- ja muokkausmenetelmät
Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys
• perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus
• lääketieteet
• genomitieto ja sen hyödyntäminen
• DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus
• ympäristönsuojelu
• teollisuus

Biologian kertauskurssi, 2 op (BI07)
Tavoitteet
• Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja asioita.
• Valmistaudutaan biologian ylioppilaskirjoituksiin.
Keskeiset sisällöt
• pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä asioita
• biologian yo-tehtäviä
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Biologian tutkimuskurssi, 2 op (BI08)
Tavoitteet
• Opitaan biologisen tutkimuksen tekemistä, tulosten analysoimista ja tutkimusraportin
laatimista
• Tutustutaan biologian työ- ja tutkimusmenetelmiin
Keskeiset sisällöt
• kurssin aikana tehdään tutkimuksia biologisista aiheista
• työtavat mm kokeellinen työskentely, tietopankit ja simulaatiot
• kurssiin voi liittyä vierailu tutkimuslaitokseen, laboratorioon tai yritykseen ja/tai
asiantuntijavierailuja
Opintojakson arviointi
Moduuli on laajuudeltaan 1 op tai 2 op riippuen toteutustavasta. Moduuli arvioidaan
suoritusmerkinnällä.

Luontovaellus, 2 op (BI09)
Tavoitteet
• Luontoretkeilyn perustaitojen ja tietojen oppiminen
• Kainuulaiseen luontoon tutustuminen
• Ryhmässä toiminen
Keskeiset sisällöt
• Retkeilyn perustaidot: varustautuminen, luonnossa liikkuminen, retkiruokailu, metsässä
yöpyminen, vastuullinen retkeily
• Luonnon kokeminen ja luonnon tuntemuksen lisääminen
• Kurssi sisältää viikonloppuvaelluksen touko- tai syyskuussa
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Erästystaidot ja luonnontuntemus, 2 op (BI10)
Tavoitteet
• tutustua ja oppia perinteisiä kainuulaisia erästämisen taitoja
• vahvistaa paikallisen luonnon tuntemusta
Keskeiset sisällöt
• aiheina on mm kesä- ja/tai talvikalastus, riistanhoito ja metsästys, keräily ja keräily
(sienet, marjat ja villiyrtit)
• erilaiset luonnossa liikkumisen muodot (talvi/kesä), liikkumiseen tarvittavat välineet ja
niiden huolto
• luontovalokuvaus, tähtien katselu
• tulilla/retkikeittimillä kokkaaminen
• erämajoitteet
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Opintojakson vapaa kuvaus
Kurssi on toiminnallinen kurssi, jonka aikataulu ja aiheet suunnitellaan opiskelijoiden
mielenkiinnon ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Halutessaan opiskelijalla on
mahdollisuus suorittaa eräpassiopintokokonaisuus (erapassi.fi)

Minä ja hyvä elämä 1, 2 op (ET01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää hyvän elämän pohtimiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä oman
elämänkatsomuksensa jäsentämisessä
• tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä, osaa arvioida niitä sekä tarkastella niitä
suhteessa omiin elämäntavoitteisiin
• osaa arvioida erilaisia hyvän elämän edellytyksiä ja identiteettivalintoja yhdenvertaisuutta
kunnioittaen
• tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä, miten ne johtavat erilaisiin hyvän elämän
ihanteisiin
• ymmärtää oman identiteettinsä osa-alueita ja osaa eritellä siihen vaikuttavia yksilöllisiä ja
yhteisöllisiä tekijöitä
• kehittää kykyään elämänkatsomukselliseen keskusteluun, vuorovaikutukseen ja
näkemystensä ilmaisemiseen vastuullisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.
Keskeiset sisällöt
Minä ja hyvä elämä
• minuus, elämänkatsomus, maailmankatsomus ja maailmankuva
• hyvän elämän tekijöitä ja ulottuvuuksia: tarpeet, onnellisuus, elämän merkityksellisyys,
hyvinvointi ja toimintavalmiudet, erilaisia hyvän elämän malleja
• luonnon- ja ihmistieteellisiä, filosofisia, taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmeneviä sekä
sekulaareja ja uskonnollisia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
• yksilöllisyys, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa
omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
• ihmisen identiteetti ja sosiaalisuus: yksilöt yhteisöissä, yksityinen ja julkinen, sosiaaliset
suhteet, roolit ja normit, ihmisen yhteisöllisen aseman intersektionaalisuus
• ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolen ja seksuaalisen
suuntautumisen moninaisuus, opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema.

Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle identiteetille
• ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia rakenteita voidaan tarkastella
tieteellisesti ja niillä on suuri merkitys yksilön elämänkatsomukselle ja elämänvalinnoille
• osaa arvioida kriittisesti niin omia kuin muiden yhteiskunnallisia väitteitä ja katsomuksia
• osaa tulkita ja arvioida erilaisten medioiden ja muiden yhteiskunnallisten instituutioiden
tarjoamaa informaatiota
• osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen osa-alueita, yhteiskunnallisia rakenteita,
ideologisia piirteitä sekä vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja
• ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnonvapauden,
yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin
oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen periaatteita
• osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana
talousjärjestelmässä
• osaa arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia sekä kasvattaa valmiuttaan rakentavaan ja
vastuulliseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
Keskeiset sisällöt
Minä ja yhteiskunta
• kriittinen ajattelu ja väitteiden järkiperäinen perustelu: ympäröivän todellisuuden
jäsentäminen ja sen erilaiset vääristymät
• median ja muiden informaationlähteiden toimintalogiikka; koulun, politiikan, tieteen, taiteen,
viihdeteollisuuden sekä kulttuuristen, mukaan lukien uskonnollisten yhteisöjen, vaikutus
maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
• aikalaiskritiikki: yhteiskunnan ja eri alakulttuurien aatteita ja arvoja
• yhteiskunnassa toimimisen ja aktiivisen kansalaisuuden tiedollisia perusteita:
yhteiskunnalliset rakenteet, sosiaaliset tosiasiat, modernin länsimaisen yhteiskunnan
erityispiirteet, kuten individualismi ja yhteisön ja yhteiskunnan ero, sekä näiden vaikutus
yksilön elämään
• taloudellinen ja poliittinen valta Suomessa ja globaalissa markkinataloudessa, yksilön
kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset
• ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet; ihmisoikeusasiakirjat, kuten YK:n
yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan
ihmisoikeussopimus; ihmisoikeusloukkaukset, kuten holokausti
• globaali oikeudenmukaisuus, kestävä tulevaisuus, ilmastonmuutoksen torjunta sekä YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030

Kulttuurit, 2 op (ET03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
• osaa käyttää kulttuuria koskevan tutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja
koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa
• osaa käyttää kulttuuria koskevan tutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja
koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa
• hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon
kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus ja vähemmistökulttuurit
• osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä
maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen
kohtelun
• tunnistaa vihapuheen ja osaa erottaa sen sananvapauden vastuullisesta käytöstä.
Keskeiset sisällöt
Kulttuurit
• kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin
perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa, etnosentrismi ja kulttuurirelativismi
• kulttuuria koskevan tutkimuksen perusteita: tutkittavan ja tutkijan näkökulmat, kenttätyö,
etnografia, kysely, haastattelu
• kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus
yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
• suomalaisen kulttuurin ja identiteettipolitiikan historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden
monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
• kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus:
monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja
yhteiskunnalliset tulkinnat ja vaikutukset
• etnisyyden, rasismin ja muun syrjinnän sekä keskinäisen kunnioituksen ja
yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

Katsomukset, 2 op (ET04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa eritellä maailman- ja elämänkatsomuksen sekä maailmankuvan käsitteitä,
arvioida niihin liittyviä perusteita sekä erottaa katsomukselliset ja arvokysymykset
mielipidekysymyksistä
• ymmärtää katsomusten, kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen jatkuvaa historiallista
muuttumista sekä osaa sen perusteella eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja
lähtökohtia
• osaa eritellä ja arvioida evoluution, universaalien eettisten järjestelmien, Euroopan
uuden ajan murroksen, valistuksen, tieteen sekä modernin markkinatalouden merkitystä
maailmankuviin ja omaan elämänkatsomukseensa
• osaa arvioida erilaisten arvojen, maailmankuvien ja tietämisen tapojen sekä yksilöllisten,
yhteisöllisten, poliittisten ja uskonnollisten ulottuvuuksien painoarvoa erilaisissa elämän- ja
maailmankatsomuksissa
• osaa eritellä oman elämänkatsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten perusteita ja
muotoutumista sekä ymmärtää, että elämänkatsomuksen lähtökohdat olisivat voineet
poiketa nykyisistä.
Keskeiset sisällöt
Katsomukset
• katsomuksellinen käsitteistö; katsomukset perustavina tapoina käsittää maailma ja
katsomuksellisten kysymysten luonne
• ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutuminen: evoluution, kielen ja joustavan
yhteistyön merkitys ihmislajin kehityksessä; animismi, teismi, ateismi
• katsomusten historiaa: universaalien katsomusten ja moraalijärjestelmien synty, modernin
subjektin ja tieteellisen maailmankuvan synty, edistysusko ja yhteiskunnan osa-alueiden
eriytyminen uudenlaisten katsomusten taustana
• poliittisia maailmankatsomuksia, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi; katsomusten
ilmeneminen elämäntavassa, taiteessa, urheilussa sekä suhteessa luontoon ja
ympäristöön
• elämänkatsomuksen jäsentäminen katsomushistorian näkökulmasta; oman
elämänkatsomuksen taustalla olevat satunnaiset historialliset seikat

Uskonnot ja uskonnottomuudet, 2 op (ET05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää kykyä lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia
maailmankatsomuksia sekä kykyä verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan
elämänkatsomukseensa
• tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen,
määrittelyyn ja selittämiseen sekä uskontokritiikkiin
• hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida
maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, kuten sekulaariin humanismiin ja uskontoihin,
liittyviä kysymyksiä sekä muodostaa niihin oman perustellun kantansa
• perehtyy suuriin maailmanuskontoihin ja hahmottaa niiden keskeisiä piirteitä, sisäistä
monimuotoisuutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan
• perehtyy ateismin, agnostismin ja humanismin historiaan
• ymmärtää, että uskonnottomuus ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita,
monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on vahva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen
merkitys.
Keskeiset sisällöt
Uskonnot ja uskonnottomuus
• keskeisiä uskonnollisten ilmiöiden ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä, kuten myytti, pyhä,
riitti, symboli ja jumala
• kristinuskon ja islamin sekä buddhalaisuuden ja hindulaisuuden historiallinen
ja maantieteellinen levinneisyys, jakautuminen ja peruspiirteet; Itä-Aasian
katsomusperinteiden yleiset piirteet
• ateismi, agnostismi, uskonnottomuus ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset
perusteet
• uskonnon ja uskonnottomuuden näkyminen ja vaikutus arkielämässä, politiikassa ja
oikeudenkäytössä: liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, tapauskonnollisuus,
uudet uskonnolliset liikkeet, sekularisaatio ja julkisen vallan tunnustuksettomuuden periaate

Tulevaisuus, 2 op (ET06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu tulevaisuuden tutkimisen keinoihin ja tehtäviin sekä ymmärtää, että vaikka
tulevaisuutta on vaikea ennustaa, siihen voidaan vaikuttaa arvoilla, teoilla ja valinnoilla
• hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologian kehitykseen ja osaa arvioida, miten
tekninen muutos vaikuttaa yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön
• omaksuu valmiuksia, niin asenteita, tietoja kuin tunnetaitojakin, kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen ja ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä sen torjumisen keinoja
ja niiden esteitä
• osaa arvioida tieteellis-teknologisen vallankumouksen vaikutusta nykyaikaisiin
yhteiskuntiin, maailmankatsomuksiin ja omaan elämänkatsomukseensa
• ymmärtää utopioiden ja dystopioiden merkityksen historiallisten, ajankohtaisten ja
tulevaisuuden kysymysten heijastajina.
Keskeiset sisällöt
Tulevaisuus
• tulevaisuuden tutkimus, heikot ja vahvat signaalit, tulevaisuustyö; mahdollisia,
todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuden skenaarioita
• tieteellis-teknologinen vallankumous ja teknologian kehittyminen, erityisesti digitalisaatio,
koneoppiminen, tekoäly ja robotiikka, sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
• tieteellis-teknologinen vallankumous ja teknologian kehittyminen, erityisesti digitalisaatio,
koneoppiminen, tekoäly ja robotiikka, sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
• yhteiskunnan, talouden rakenteiden ja työn muutos: esimerkiksi robotiikka,
eriarvoistuminen, muutokset työn ja varallisuuden jaossa
• globaalisti vaikuttavat ekologiset muutokset: ilmastonmuutos, massasukupuutot,
diversiteetin heikkeneminen, kansainvaellukset
• yksilön valinnat ja yhteistyö paremman tulevaisuuden puolesta; tekninen kehitys hyvän
elämän mahdollistajana
• erilaisia fiktiivisiä tulevaisuuden kertomuksia ja niiden kritiikkejä, dystopiat ja utopiat

Opiskelutaidot, kieli-identiteetin rakentaminen ja englanti globaalina
kielenä, 4 op (ENA0102)

Tavoitteet
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
• rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
• syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
• analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana
menetelmänä
• monipuolistaa kielenopiskelutaitojaan
• oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
• pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.
Englanti globaalina kielenä
• tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
• kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
• vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
• syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden
näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
• henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
• tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle
• monikielisyys voimavarana
• erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
• tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen
Englanti globaalina kielenä
• englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä
• kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
• kansainväliset suhteet
• rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon
rakentajana
• puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
• äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin
• viestintätyyli erilaisissa medioissa

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA03)
Tavoitteet
• tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
• pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä
• vahvistaa taitoaan käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.
Keskeiset sisällöt
• luova toiminta
• kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
• itseilmaisu identiteetin rakentumisessa

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
• kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä
hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.
Keskeiset sisällöt
• vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
• ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
• yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
• neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
• median rooli asenteiden muokkaajana

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja
• kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä
Keskeiset sisällöt
• opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
• erilaiset tulevaisuudenvisiot
• kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia
ongelmia
• yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
• englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai
urasuunnitelmille
• rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa
• kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.
Keskeiset sisällöt
• jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
• kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
• kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
• itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA07)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
• kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden
analysoimiseksi
• osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.
Keskeiset sisällöt
• globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
• kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
• esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
• ratkaisukeskeisyys

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
• vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
• vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
• harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.
Keskeiset sisällöt
• puhumisen eri piirteet
• englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
• dialogisuus
• oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen
opiskelijoiden tarpeiden mukaan

Kertauskurssi yo-kokeeseen valmistautuville, 2 op (ENA09)
Tavoitteet
• kerrataan pakollisten kurssien aihepiirejä ja harjoitella yo-kokeen tyyppisiin tehtäviin
vastaamista
Keskeiset sisällöt
• kurssilla voi valita eri tavoitetasot: perustaso tähtää lähinnä englannin yo-kokeen
läpäisyyn, ja edistynyt taso tarjoaa harjoitustehtäviä niille, jotka tavoittelevat korkeampia
arvosanoja

Kuuntele ja ymmärrä, 2 op (ENA10)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• parantaa kuuntelutaitoja
Keskeiset sisällöt
• harjoitellaan kuuntelutaitoja erityyppisten tehtävien avulla
Opintojakson vapaa kuvaus
Moduulin laajuus on joko 1 op tai 2 op riippuen toteutustavasta.

Englannin kielen tukikurssi 1, 2 op (ENA11)
Tavoitteet
• parantaa opiskelijan peruskielitaitoa kertaamalla aikamuotoja ja perussanastoa
• suositellaan erityisesti heikon arvosanan (4-5) saaneille ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoille, mutta kurssille voi tulla myöhemminkin
• jos käyt kurssin uudelleen myöhemmin, voit saada siitä vielä koulun ulkopuolisen kurssin

Englannin kielen tukikurssi 2, 2 op (ENA12)
Tavoitteet
• ryhmämuotoista tukiopetusta heikkoja arvosanoja saaneille opiskelijoille
Keskeiset sisällöt
• käsitellään keskeistä sanastoa ja rakenteita erilaisten harjoitusten avulla

Englannin kielen tukikurssi 3, 2 op (ENA13)
Tavoitteet
• ryhmämuotoista tukiopetusta heikkoja arvosanoja saaneille opiskelijoille
Keskeiset sisällöt
• käsitellään keskeistä sanastoa ja rakenteita erilaisten harjoitusten avulla

Perustason alkeet 1, 2 op (ESB31)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä
hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
• löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
• hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 1
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Perustason alkeet 2, 2 op (ESB32)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 2
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet

Espanjan alkeet matkailuun, 2 op (ESB10)
Tavoitteet
• käytännön kielitaidon ja puheviestinnän perustan oppiminen
• Opitaan tervehtimään, kertomaan itsestämme, tekemään ostoksia, asioimaan hotellissa,
kahvilassa ja ravintolassa sekä kysymään tietä.
• espanjankielisten maiden kulttuurin tuntemuksen lisääntyminen
Keskeiset sisällöt
• yksinkertaiset kysymykset ja lyhyet vastaukset
• tervehtiminen ja yleisimmät kohteliaisuusfraasit
• itsestään ja oman elämän asioista kertominen: mistä on kotoisin, omasta perheestään,
mistä pitää ja mistä on kiinnostunut mm. harrastukset ja vapaa-ajan vietto
• perus ostos- ja tilaustilanteet
Opintojakson arviointi
Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän. Täytyy tehdä opintojaksolla sovitut tehtävät.
Opintojakson vapaa kuvaus
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole aikaisempia espanjan kielen opintoja.

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin
ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
• oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille
väitteille perusteluja, hahmottamaan perustelujen rakennetta sekä arvioimaan niiden
pätevyyttä
• tuntee ja oppii erilaisten vuorovaikutteisten harjoitusten ja keskustelujen kautta
soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden
luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
• perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin
erotteluihin
• osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen
joissain lukion oppiaineissa.
Keskeiset sisällöt
• mitä filosofia on, filosofinen kysymyksenasettelu sekä ajattelu filosofian perinteessä ja
ajankohtaisissa aiheissa
• johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet sekä niiden
harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, muun muassa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
ongelmiin sovellettuna
• keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja
välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
• tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
• tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan
ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

Etiikka, 2 op (FI02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin
• osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta sekä hahmottaa normatiivisten ja kuvailevien väitteiden eron
• osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti johdonmukaisia eettisiä argumentteja sekä perustella moraalin velvoittavuutta
• oppii jäsentämään oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen
käsitteistön avulla
• osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia
ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein
• osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin.
Keskeiset sisällöt
Etiikka
• moraalin luonne normijärjestelmänä; moraalin, lakien ja tapojen ero; moraalinen
objektivismi, relativismi, subjektivismi
• moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyveet, seuraukset, oikeudet ja
velvollisuudet
• filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
• etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
• ympäristöä ja luontoa koskevia eettisiä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja eläinten
oikeudet
• etiikka ja yhteiskunta: ihmis- ja perusoikeudet

Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
• oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden,
yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
• pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta
• osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
• ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana.
Keskeiset sisällöt
Yhteiskuntafilosofia
• yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat
• vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot
• ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys
yhteiskunnallisina arvoina
• poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi;
yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat
• hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen;
hyvinvointivaltio
• ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien
kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eriarvoistavien
rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki

Totuus, 2 op (FI04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella
tosiasiaväittämät
• ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa
• osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä
• osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
• osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen
• oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja
toimintavaihtoehtoja.
Keskeiset sisällöt
Totuus
• kieli, merkitys ja totuus
• totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus
• todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi
• tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen
• tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka
• tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen
• selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä

Fysiikka luonnontieteenä ja fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 2 op (FY0102)
Tavoitteet
Fysiikka luonnontieteenä
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä
• tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin
• tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin
• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua
kohtaan.
Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä
• tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja
• osaa vertailla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä
suuruusluokkia
• saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja
päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
Fysiikka luonnontieteenä
Keskeiset sisällöt
• suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä
• mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
• graafinen malli ja lineaarinen malli
• yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus
Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta
Keskeiset sisällöt
• energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen
• energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen
• energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen
Paikallinen lisäys
Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutusosaaminen
Monitieteinen ja luova osaaminen
Yhteiskunnallinen osaaminen

Energia ja lämpö, 2 op (FY03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä
• osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä
• osaa soveltaa termodynamiikan käsitteitä ja malleja energiantuotannon ratkaisujen
tarkastelussa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
• tunnistaa energiatasapainon ja lämmönsiirtymisen merkityksen ilmastonmuutoksessa.
Keskeiset sisällöt
Energia ja lämpö
Keskeiset sisällöt
• voima vuorovaikutuksen voimakkuuden mittana
• mekaaninen työ
• termodynaaminen systeemi ja tilanmuuttujat
• lämpötila, paine ja hydrostaattinen paine
• energian säilyminen, sisäenergia, energian siirtyminen ja lämpömäärä
• aineen lämpeneminen ja jäähtyminen sekä olomuodon muutokset
• lämpölaajeneminen
• kaasujen tilanmuutokset ja ideaalikaasun tilanyhtälö

Voima ja liike, 2 op (FY04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
• osaa tuottaa ja analysoida graafisia esityksiä mittausaineistosta
• ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
• tuntee voimaan ja liikkeeseen liittyviä turvallisuusnäkökohtia.
Keskeiset sisällöt
Voima ja liike
Keskeiset sisällöt
• tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
• kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait
• voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö
• paino ja kitka
• liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia
• mekaanisen energian säilyminen ja mekaniikan energiaperiaate
• liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset

Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa mallintaa planetaarista liikettä ympyräliikkeenä
• perehtyy värähtely- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä
• osaa kuvata jaksollista liikettä fysikaalisilla ja matemaattisilla käsitteillä
• osaa mallintaa mekaanista värähtelyä ja ääntä jaksollisena liikkeenä.
Keskeiset sisällöt
Jaksollinen liike ja aallot
Keskeiset sisällöt
• momentti ja kappaleen kiertyminen
• tasapaino kiertymisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
• tasainen ympyräliike ja normaalikiihtyvyys
• gravitaatiolaki ja planetaarinen liike
• jaksollinen liike, jaksonaika, taajuus ja amplitudi
• harmoninen voima ja värähtelyliike sekä harmonisen voiman potentiaalienergia
• mekaanisten aaltojen synty, eteneminen ja heijastuminen
• mekaanisten aaltojen diffraktio ja interferenssi sekä seisovat aallot
• ääni aaltoliikkeenä, äänen intensiteettitaso, äänen ominaisuudet ja eteneminen

Sähkö, 2 op (FY06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja tehdä sähköopin perusmittauksia
• osaa käyttää kentän ja potentiaalin käsitteitä sähkökentän kuvaamisessa
• tuntee sähkölaitteisiin ja sähköenergian siirtoon liittyviä turvallisuusnäkökohtia.
Keskeiset sisällöt
Sähkö
Keskeiset sisällöt
• jännite ja sähkövirta tasavirtapiireissä
• resistanssi ja Ohmin laki
• sähköteho ja Joulen laki
• vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait
• akut ja akun latauspiiri
• Coulombin laki ja homogeeninen sähkökenttä
• potentiaalienergia ja potentiaali homogeenisessa sähkökentässä
• kondensaattori ja kondensaattorin energia
• puolijohteet, diodi ja LED komponentteina virtapiirissä
• sähköturvallisuus: sulake, suojausluokitus ja läpilyöntilujuus

Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY07)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää induktioilmiön keskeisen merkityksen sähkömagnetismissa
• ymmärtää sähköenergian tuotannon ja siirron fysikaaliset perusteet ja merkityksen
yhteiskunnan toiminnan kannalta
• tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn lähteitä ja vaikutuksia
• ymmärtää valon sähkömagneettisena ilmiönä.
Keskeiset sisällöt
Sähkömagnetismi ja valo
Keskeiset sisällöt
• ferromagnetismi ja magneettinen dipoli
• magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä
• varatun hiukkasen liike homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
• virtajohtimen magneettikenttä ja kahden virtajohtimen välinen voima
• sähkömagneettinen induktio, Lenzin laki ja pyörrevirrat
• generaattori, vaihtovirran synty, muuntaja ja energian siirto sähkövirran avulla
• sähkömagneettinen säteily ja sen spektri sekä mustan kappaleen säteilyn spektri
• valon heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen
• valon interferenssi ja diffraktio
• valon polarisaatio kvalitatiivisesti

Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset ja tutustuu säteilyn turvalliseen käyttöön
• tutustuu kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan alkeishiukkasfysiikasta
kosmologiaan
• ymmärtää kvantittumiseen perustuvan teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa.
Keskeiset sisällöt
Aine, säteily ja kvantittuminen
Keskeiset sisällöt
• energian kvantittuminen aineen ja säteilyn vuorovaikutuksessa
• fotoni sähkömagneettisen säteilykentän kvanttina
• atomin rakenne, atomin elektronien kvanttitilat ja aaltomekaanisen atomimallin periaate
• kvantittumiseen perustuva teknologia: laser ja kvanttirakenteet
• atomiytimen rakenne ja muutokset, radioaktiivinen hajoaminen
• ydinreaktiot, massan ja energian ekvivalenssi, ytimen sidosenergia
• ydinvoima, fissio ja fuusio
• hajoamislaki
• ionisoivan säteilyn lajit ja biologiset vaikutukset sekä soveltaminen lääketieteessä ja
teknologiassa
• hiukkasfysiikan standardimalli
• maailmankaikkeuden kehitys

Fysiikan kertauskurssi, 2 op (FY09)
Tavoitteet
• Lukiokurssien kertaaminen sekä valmistautuminen ylioppilaskokeisiin.
Keskeiset sisällöt
• Kerrataan keskeiset asiat fysiikan kursseista 1-8
• Lasketaan vanhoja ylioppilastehtäviä.

Fysiikan tutkimuskurssi, 2 op (FY10)
Tavoitteet
• Tutustutaan fysiikan työ -ja tutkimusmenetelmiin sekä tehdään fysiikan mittauksia.
• Opitaan analysoimaan tuloksia ja laaditaan työselostuksia.
• Fysiikan töissä kertaantuu muiden kurssien teoria.

Opintojakson arviointi
Moduuli on laajuudeltaan 1op tai 2op riippuen toteutustavasta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tähtitiede, 2 op (FY11)
Tavoitteet
• Maailmankuvan laajentaminen tähtitieteen avulla
Keskeiset sisällöt
• Opiskellaan tähtitieteen perusteita.
• Tutustutaan tähtitieteellisiin ilmiöihin.

Ihminen, historia ja ympäristö, 2 op (HI01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää ja tuottaa historian tiedonalalle ominaista asiatekstiä sekä hallitsee tilastojen
lukutaidon
• ymmärtää historiallisen tiedon luonteen ja osaa käyttää historiallisia lähteitä sekä arvioida
niitä kriittisesti
• tuntee eurooppalaisten yhteiskuntien ja globaalin talouden järjestelmän muodostumisen
keskeiset prosessit
• ymmärtää nykypäivän taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja väestöllisiin ilmiöihin johtaneen
kehityksen sekä osaa eritellä siihen vaikuttaneita tekijöitä
• osaa analysoida väestön, talouden ja yhteiskuntarakenteiden kehitystä ja riippuvaisuutta
ympäristöstä
• osaa arvioida kriittisesti teknologian ja informaation muutoksen merkitystä ihmisten
elinolojen muokkaajana.
Keskeiset sisällöt
Ihminen, ympäristö ja historia
Historia tieteenalana
• historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan
• historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö
Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle
• ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina
• maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
• väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen
• rahatalouden ja kaupan kehitys
Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen
• eurooppalaiset tutkivat ja valloittavat maailmaa
• kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
Teollistuminen muuttaa ihmisen ja luonnon suhdetta
• teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
• väestökehitys ja muuttoliikkeet
• jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous

Kansainväliset suhteet, 2 op (HI02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön, toimintatavat ja keskeisimmät
kehityslinjat
• osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää
mielipidevaikuttamista eri aikoina
• osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten
suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja
tulevaisuuteen
• osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä,
vaikutuksia ja ratkaisumahdollisuuksia
• seuraa aktiivisesti mediaa ja osaa tarkastella kriittisesti kansainvälisiä kysymyksiä
• osaa eritellä ja arvioida historian käyttöä politiikan välineenä.
Keskeiset sisällöt
Kansainväliset suhteet
Kansainvälisen politiikan perusteet
• kansainvälinen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet
• poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin
Eurooppakeskeinen kansainvälinen järjestelmä
• imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä
• maailmansotien syyt ja seuraukset
• demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu
• ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat
Kaksinapaisesta moninapaiseen maailmaan
• kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen
• dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
• maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino

Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen, kansainvälisen aseman ja yhteiskunnan
muotoutumisen osana eurooppalaista ja kansainvälistä kehitystä
• tuntee suomalaisen kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden keskeiset muutokset,
ymmärtää niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään ja osaa arvioida tulevaisuuden
mahdollisuuksia
• ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän
ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään
• pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan
• osaa eritellä suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin eri aikoina liitettyjä ominaisuuksia,
mielikuvia ja ihanteita sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.
Keskeiset sisällöt
Itsenäisen Suomen historia
Suomalaisen yhteiskunnan juuret
• Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa
• demografiset muutokset ja väestön moninaisuus
• suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen
Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa
• itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti
• eheyttämisen aika ja demokratian kriisi
• Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana
Suomi kansainvälisissä konflikteissa
• Suomi toisessa maailmansodassa
• kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan
Kohti nykyistä Suomea
• yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
• kulttuuri, tiede ja osaaminen
• kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä

Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee keskeisen länsimaisen kulttuuriperinnön ja osaa eritellä sen muodostumista
vuorovaikutuksessa muiden kulttuuripiirien kanssa
• ymmärtää tieteen, taiteen, ihmiskuvan ja sukupuoliroolien muutoksen suhteessa
yhteiskunnalliseen kehitykseen
• ymmärtää taiteen ja populaarikulttuurin merkityksen historiakäsityksen luomisessa
• osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
• osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään
maailmaan
• pystyy analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään
kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
• osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.
Keskeiset sisällöt
Eurooppalainen ihminen
Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen
• tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä
Eurooppalaisen kulttuurin juuret
• • antiikin kulttuurien yleispiirteet
• • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty
• • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus
Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen
• tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa
• reformaatio ja tiedon vallankumous
• valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen
• 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset
Kohti nykyaikaa
• taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen
• tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat
• demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat
• tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen
• sukupuoliroolien murros

Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee Suomen alueen historiallisia lähteitä ja osaa arvioida niitä kriittisesti
• tuntee suomalaista, saamelaista ja muiden vähemmistöryhmien kulttuuriperintöä ja arjen
historiaa
• hallitsee Suomen historialliset kehityslinjat sekä niiden yhteydet pohjoismaiseen
kehitykseen ja Itämeren alueeseen
• kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee
kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
• osaa eritellä Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
• osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
• osaa tarkastella Suomen historian käyttöä politiikassa ja identiteetin luomisessa.
Keskeiset sisällöt
Ruotsin itämaasta Suomeksi
Suomen alue esihistoriallisella ajalla
• tutkimusmenetelmät ja lähteet
• käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
Keskiaika
• Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
• kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
• yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri
Uusi aika
• reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
• Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
• elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa
• Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla
Suomi osana Venäjää
• Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
• suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide

Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää kulttuurien vuorovaikutusta koskevia teorioita ja käytänteitä
• tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja
sosiaalisissa suhteissa
• osaa eritellä kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä historiallisessa että nykypäivän
kontekstissa
• analysoi esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä
kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
• erittelee kulttuurien moninaisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy arvioimaan sille annettuja merkityksiä
• osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä, eri kulttuureihin
liitettyjä stereotypioita sekä kulttuurien vaikutusta yksilöön
• tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista asiatekstiä käyttämällä monipuolisesti ja kriittisesti lähdeaineistoa.
Keskeiset sisällöt
Maailman kulttuurit kohtaavat
Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet
• kulttuurit ja niiden vuorovaikutus
Moduulissa tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan kaksi tai useampia kulttuureja seuraavilta alueilta:
• Aasian kulttuurit
• Afrikan kulttuurit
• arktiset kulttuurit
• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
• Latinalaisen Amerikan kulttuurit
• Lähi-idän kulttuurit
• Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.

Historian kertauskurssi, 2 op (HI07)
Tavoitteet
• hallita oppiaineen lukion oppimäärä
• harjaantua esseevastaamisessa
Keskeiset sisällöt
• moduulien keskeisten sisältöjen kertaamista
• hienosäätöä erilaisten aineistotehtävien ratkaisemisee

Kemia: minä ja kestävä tulevaisuus, 2 op (KE0102)
Opintojakson moduulit
• Kemia ja minä, 1 op (KE1), Pakollinen
• Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op (KE2), Pakollinen
Tavoitteet
Kemia ja minä
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua
kohtaan, ja tutustuu kemian alan ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin
• saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa
arvioida tietolähteiden luotettavuutta
• oppii käyttämään jaksollista järjestelmää kemiallisen päättelyn apuna
• osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuudesta arjen
valinnoissa
• osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huomioon
työturvallisuusnäkökohdat.
• Oppilas tutkii ja kokeilee arjen teknologisia sovelluksia, niiden käyttöä, merkitystä ja
toimintaperiaatteita.
Kemia ja kestävä tulevaisuus
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua
kohtaan, ja tutustuu kemian merkitykseen kestävän elämäntavan edistämisessä
• tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja sen kehittymiseen sekä tieteellisiin
tapoihin tuottaa tietoa
• osaa tutkia aineen ominaisuuksia kokeellisesti
• osaa soveltaa aineen rakenteen malleja aineen ominaisuuksien vertailussa
• ymmärtää kemian merkityksen ympäristölle ja yhteiskunnalle ratkaisujen tarjoajana
yhdessä muiden luonnontieteiden kanssa.
Keskeiset sisällöt
Kemia ja minä
Keskeiset sisällöt
• arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä
• kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa
• jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla
• puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät
• ainemäärä ja konsentraatio
Kemia ja kestävä tulevaisuus
Keskeiset sisällöt
• tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä
luonnontieteissä
• aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen
• alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus
• aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellisesti ja selittäminen aineen rakenteen avulla

Molekyylit ja mallit, 2 op (KE03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä
• osaa soveltaa ainemäärän ja konsentraation käsitteitä
• osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen hiilen yhdisteitä
• ymmärtää, kuinka tieto hiiliyhdisteistä rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän
mallintamisen kautta
• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.
Keskeiset sisällöt
Molekyylit ja mallit
Keskeiset sisällöt
• liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden
määrittämiseksi
• hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen
perusteet
• hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä
• hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen
avulla
• suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria
• kvanttimekaaninen atomimalli, hybridisaatio ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä
• tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta

Kemiallinen reaktio, 2 op (KE04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• saa kokonaiskuvan kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä
elinympäristössämme
• osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä sekä nykyteknologian sovelluksissa
• osaa tutkia kemiallisia reaktioita kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen
• ymmärtää aineen häviämättömyyden merkityksen kemiassa.
Keskeiset sisällöt
Kemiallinen reaktio
Keskeiset sisällöt
• reaktioiden tutkiminen kokeellisesti sekä tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen
• kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden kaavat ja nimet
• saanto ja rajoittava tekijä kemiallisessa reaktiossa
• ideaalikaasun tilanyhtälö ja ainemäärä
• saostumis- ja hajoamisreaktio, palamisreaktio
• protolyysi, neutraloituminen ja titraus analyysimenetelmänä
• additio, eliminaatio, substituutio, kondensaatio ja hydrolyysi hiiliyhdisteissä sekä
yleisimpien biomolekyylien muodostuminen
• polymeroitumisreaktiot, polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita ja osaa
perustella mielipiteitään keskustelussa energiaratkaisuista
• ymmärtää energian häviämättömyyden ja energianmuutokset kemiallisissa reaktioissa
• tuntee merkittävien metallien ominaisuuksia sekä valmistus- ja jalostusprosesseja
ympäristövaikutuksineen
• osaa tutkia sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja kuvata niitä malleja käyttäen
• tuntee yhteiskunnassa merkittävien metallien kierrätyksen ja kiertotalouden periaatteet
sekä niihin liittyviä ratkaisuja.
Keskeiset sisällöt
Kemiallinen energia ja kiertotalous
Keskeiset sisällöt
• reaktiossa sitoutuva tai vapautuva energia muodostumisentalpioiden, sidosenergioiden ja Hessin lain avulla
• reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteet
• hapetusluvut ja hapettumis-pelkistymisreaktiot
• metallien ominaisuuksia ja käyttökohteita, valmistus- ja jalostusprosesseja sekä riittävyys ja kierrätettävyys
• sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari,
elektrolyysi ja kemiallisen energian varastointi
• luonnontieteelliseen tutkimukseen tutustuminen tai tutkimuksen tai ongelmanratkaisun
ideointi ja suunnittelu

Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien
ratkaisemisessa
• osaa tutkia kokeellisesti reaktionopeuteen ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
• osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon
kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä
• osaa esittää tutkimustuloksia graafisesti ja arvioida tutkimustuloksia ja -prosessia
• tutustuu teollisuuden prosesseissa ja luonnossa tapahtuviin tasapainoreaktioihin ja niiden merkitykseen.
Keskeiset sisällöt
Kemiallinen tasapaino
Keskeiset sisällöt
• kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
• homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla,
tasapainotilaan vaikuttaminen
• hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä
• happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
• puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä
kvalitatiivisella tasolla
• reaktionopeuteen ja tasapainoreaktioihin liittyvien ilmiöiden tutkiminen kokeellisesti sekä
ilmiöiden mallintaminen ja analysointi graafisesti tietokonesovelluksella
• tutustuminen kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin jonkin terveyteen tai ympäristöön liittyvän ongelman ratkaisemisessa

Kemian kertauskurssi, 2 op (KE07)
Tavoitteet
• Valmistaudutaan kemian yo-kirjoituksiin.
Keskeiset sisällöt
Paikallinen lisäys
• Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja pakollisen ja syventävien moduulien
keskeisiä asioita.

Kemian tutkimuskurssi, 2 op (KE08)
Tavoitteet
• Tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin
• Opitaan analysoimaan tuloksia
• Laaditaan työselostuksia
Keskeiset sisällöt
• Tehdään johtopäätöksiä kokeellisten määritysten ja mittausten perusteella
• Tutustutaan tietokonesovelluksiin
• urssiin voi liittyä vierailu laboratorioon tai yritykseen ja/tai asiantuntijavierailuja.
Opintojakson arviointi
Moduuli on laajuudeltaan 1op tai 2op riippuen toteutustavasta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Paikalliset valinnaiset koulun ulkopuoliset opinnot ovat opintoja, jotka ovat perusopetuksen
jälkeisiä muualla suoritettuja opintoja, kuten toisen asteen ammatillisia opintoja, kieliopintoja, autokoulu, seurakunnan koulutukset, ensiapukoulutus tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Näitä opintoja opiskelijalle voidaan hyväksilukea lukion valinnaisiksi moduuleiksi.
Opetussuunnitelmassa koulun ulkopuolisten opintojen moduuleja on lähtökohtaisesti neljä KOU1-KOU4. Näistä KOU1 on varattu autokoulun suoritusta varten (2 op). Koulun ulkopuoliset opinnot ovat laajuudeltaan joko 1 op tai 2 op riippuen opintoihin käytetystä ajasta. Opiskelijalle voidaan myöntää näyttöjen perusteella myös enemmän kuin neljä koulun ulkopuolista moduulia.

Koulun ulkopuolinen moduuli I (ajo), 2 op (KOU1)

Koulun ulkopuolinen moduuli II, 2 op (KOU2)

Koulun ulkopuolinen moduuli III, 2 op (KOU3)

Koulun ylkopuolinen moduuli IV, 2 op (KOU4)

Koulutoimintaopintojen suoritusmerkinnän voi saada aktiivisesta toiminnasta koulun toiminnassa.
Tavoitteet
Opiskelija pitää itse kirjaa tehdyistä työtunneista ja hyväksyttää tunnit koulun henkilökunnan jäsenellä.
Työtunteja voi kerätä esimerkiksi
• koulun juhlien järjestämisestä
• toimimisesta opiskelijajäsenenä koulun tiimissä, jollei näitä tunteja hyväksilueta jo toisaalla
• osallistumalla kuraattorin pitämään haastatteluun ja täyttämällä koulutoimintapassin (1 op) temaattisten opintojen ylitys (1 op)

Osaamisen arviointi
Koulutoimintamoduulit KTO1-KTO2 ovat laajuudeltaan joko 1 op tai 2 op riippuen opintoihin käytetystä ajasta.
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koulutoiminta I, 2 op (KTO1)

Koulutoiminta II, 2 op (KTO2)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä kuvia sekä jakaa ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
• käyttää erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja lähestymistapoja
itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
• soveltaa visuaalisen viestinnän ja teknologian keinoja näkemysten esittämisessä sekä
osallistumisessa ja vaikuttamisessa
• tutkii ja tulkitsee taidetta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
• tutkii ja tulkitsee eri aikojen, kulttuurien ja yhteisöjen visuaalista kulttuuria
• tutkii ja tulkitsee kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
• ymmärtää kuvakulttuurien merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa
• ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä,
kulttuuriperinnön uudistamisessa ja kestävän tulevaisuuden kannalta.
Keskeiset sisällöt
Omat kuvat, jaetut kulttuurit
Omat kuvat
• opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
• opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen
työskentelyn lähtökohtana
Taiteen ja ympäristön kuvat
• kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja taiteessa, ympäristössä ja
mediassa
• kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöön ja kuvastoihin tutustuminen
• erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista tutustuminen
• kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen
• kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen
kuvailmaisussa
• vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä teoksia, tuotteita ja palveluita sekä digitaalisia,
rakennettuja ja luonnon ympäristöjä
• perustelee ympäristöihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä havaintojaan ja ajatteluaan
kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
• tarkastelee ympäristön kuvien yhteyksiä omiin kuviinsa, taiteeseen ja kulttuuriperintöön
• soveltaa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen prosesseja, teknologioita ja
toimintatapoja kuvailmaisussaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
• tutkii ja tulkitsee rakennettua ympäristöä, tuotteita ja palveluja yhteiskuntakehityksen,
oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista
• kehittää osaamistaan ympäristön kuvien tekijänä, tulkitsijana, arvottajana ja toimijana
• ymmärtää visuaalisuuden merkityksiä tuotteiden, palveluiden ja arkkitehtuurin kestävässä suunnittelussa, viestinnässä ja käyttämisessä
• ymmärtää kuvilla vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia omassa elämässään
esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta.
Keskeiset sisällöt
Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt
Omat kuvat
• opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
• opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa ympäristön kuviin ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen
työskentelyn lähtökohtana
Ympäristön kuvat
• kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja ympäristössä, mediassa ja
taiteessa
• arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöön ja kuvastoihin tutustuminen
• visuaalisen kulttuurin teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
• kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen
• ympäristön ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa
• vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin

Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja
teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä
• laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan
perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin
• tutkii mediakulttuuria tuottaessaan ja tulkitessaan teoksia, tuotteita ja palveluja
• hyödyntää mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja suunnittelussa,
vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa itsenäisesti sekä osana ryhmää
• tulkitsee tiedon tuottamisen tapoja yhdisteleviä visuaalisen kulttuurin tuotteita ja niihin
sisältyviä intertekstuaalisia suhteita
• tulkitsee mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista
• ottaa kuvillaan kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviin arvoihin
• tutkii median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.
Keskeiset sisällöt
Kuva viestii ja vaikuttaa
Omat kuvat
• opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä mediakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
• opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa median kuviin ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen
työskentelyn lähtökohtana
Median kuvat
• kuvan tuottaminen, muokkaaminen ja esittäminen digitaalisesti ja muilla keinoilla
• median, viestinnän ja taiteen käsitteistöön ja kuvastoihin perehtyminen
• mediaesitysten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
• kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
• opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden
tutkiminen
• opiskelijoiden toimijuus mediassa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

Taiteen monet maailmat, 2 op (KU04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
• syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun
• syventää kuvailmaisun taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän
jäsenenä
• soveltaa kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja
• tulkitsee taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan
näkökulmista
• tutkii ilmaisussaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
• ottaa kuvillaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin
arvoihin
• tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen,
kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.
Keskeiset sisällöt
Taiteen monet maailmat
Omat kuvat
• opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä taiteen maailmat, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
• opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin
• opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen
työskentelyn lähtökohtana
Taiteen kuvat
• kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteiset ja uudet keinot
• taiteen käsitteistöön ja kuvastoihin perehtyminen
• eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettu taide tutkimuksen kohteena
• teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta
kulttuurista
• kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
• opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden
tutkiminen
• opiskelijoiden toimijuus kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

Plastinen sommittelu, muotoilu ja rakentelu, 2 op (KU05)
Tavoitteet
• osaa käyttää erilaisia materiaaleja oman ilmaisunsa välineenä
• hallitsee erilaisia rakentelu- ja muotoilutekniikoita
• osaa valmistaa erilaisia taide- käyttöesineitä plastisen sommittelun keinoin
• kykenee itsenäiseen prosessinomaiseen työskentelyyn
Keskeiset sisällöt
• materiaalin ja työstämistekniikan välinen suhde
• kolmiulotteinen työskentely, pienoismallit ja materiaalikokeilut
• mittakaava, tila, väri, muoto ja pinnan struktuuri
• materiaalin työstäminen vaiheittain taide- tai käyttöesineeksi

Wanhojenpäivän tanssien salikoristeet, 2 op (KU06)
Tavoitteet
• ymmärtää yhteisötaiteen merkityksen opiskelijoiden yhteenkuuluvaisuuden edistäjänä
• tunnistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen yhteisöllisyyden ja
osallisuuden lisääjänä
Keskeiset sisällöt
• yhteisötaideprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• aktiivinen osallisuus
• toiminnallisuus ja yhteisöllisyys

Kuvia kankaalle, 2 op (KU07)
Tavoitteet
• osaa tehdä kuvia kankaalle erilaisilla kankaanpainantamenetelmillä
• hallitsee kankaanpainantatekniikan perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta ja
suunnitteluprosesseja
• harjaantuu itsenäiseen suunnitteluun ja käyttö- tai taidetekstiilien valmistamiseen
Keskeiset sisällöt
• piirtäminen, maalaaminen, sablonien suunnittelu, aiheen kehittely ja luonnostelu osana
taiteellista prosessia
• kuvan rakentamisen keinot, sommittelu, muoto, väri ja materiaali
• kankaanpainantamenetelmien käyttö- tai taidetekstiilin valmistamisessa

Penkkarikoristeet, 1 op (KU08)
Tavoitteet
• ymmärtää yhteisötaiteen merkityksen opiskelijoiden yhteenkuuluvaisuuden edistäjänä
• tunnistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen yhteisöllisyyden ja
osallisuuden lisääjänä
Keskeiset sisällöt
• yhteisötaideprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• aktiivinen osallisuus
• toiminnallisuus ja yhteisöllisyys

Oppiva liikkuja, 2 op (LI01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri
vuodenaikoina ja eri olosuhteissa (kuten sisällä, ulkona ja vedessä)
• osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita
liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen
aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Keskeiset sisällöt
Oppiva liikkuja
• liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa opetusryhmän yhteisissä liikuntatehtävissä, –
muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia (kesä-, talvi-, luonto- ja
vesiliikunta) sekä sisä- ja ulkoliikuntaa monipuolisesti toteuttaen
• opetusryhmän yhteistyötaitoja ja yhteishenkeä kehittävät liikuntatehtävät ja -leikit sekä pelit

Aktiivinen elämä, 2 op (LI02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• arvioi fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus) sekä asettaa
kehittämistavoitteita saadun tiedon pohjalta
• osaa tehdä oman toimintakyvyn ja ympäristön kannalta perusteltuja valintoja fyysisen
toimintakyvyn kehittämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
• toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita
liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen
aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Keskeiset sisällöt
Aktiivinen elämä
• fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) itsearviointi, ylläpito ja
kehittäminen monipuolisesti liikkuen
• liikkuvuus ja kehonhuolto
• ergonomia liike- ja suoritustekniikoissa
• yhteistyötaitoja sekä yhteishenkeä kehittävät liikunnalliset pari- ja ryhmätehtävät

Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjoittaa ja soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja monipuolisesti ja uusin tavoin
• harjaantuu kehon hallinnassa
• tunnistaa tunteitaan, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä tukee
yhteisöllisyyttä toisia auttaen ja kannustaen
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen
aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Keskeiset sisällöt
Uudet mahdollisuudet
• uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
• liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen

Yhdessä liikkuen, 2 op (LI04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• toimii yhdessä asetetun liikunnallisen tavoitteen saavuttamiseksi
• toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita
liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen
aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.
Keskeiset sisällöt
Yhdessä liikkuen
• yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit, luontoliikunta tai muut
projektiluonteiset kokonaisuudet.

Virkistystä liikunnasta, 2 op (LI05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• arvioi omaa jaksamistaan ja vireyttään sekä osaa tehdä perusteltuja liikunnallisia valintoja
toiminta- ja opiskelukyvyn lisäämiseksi
• ymmärtää, miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvireyttä
• osallistuu toimintaan asiallisesti, aktiivisesti ja yhteisöllisyyttä edistäen.
Keskeiset sisällöt
Virkistystä liikunnasta
• virkistystä lisäävät liikuntamuodot
• rentoutus ja kehonhuolto

Palloilukurssi, 2 op (LI06)
Tavoitteet
• Monipuolisten liikuntataitojen edistäminen
Keskeiset sisällöt
• Kurssilla painotetaan erilaisia pallopelejä.

Kehonhallinta ja -huoltokurssi, 2 op (LI07)
Tavoitteet
• Lisätä kehonhallinnan taitoja
• Perehtyä erilaisiin kehonhuoltotapoihin

Talviliikuntakurssi, 2 op (LI08)
Tavoitteet
• Kurssin aikana käydään laskettelemassa
• Kokeillaan muita talviliikuntamuotoja.
Keskeiset sisällöt
• Kurssin sisältöä suunnitellaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Liikunta-alalle valmentava kurssi, 2 op (LI09)
Tavoitteet
• kerrata tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
• valmentaa opiskelijoita liikunta-alan pääsykokeen liikuntakokeita varten

Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
kuvataiteessa
• osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia
• osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat
• osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja
esittämisen tavat tukevat toisiaan
• osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta
• osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
Kuvataiteen lukiodiplomi
• perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan
ja toteutustapaan
• muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa
• pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen
fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja
yhteistyökykyjään.
Keskeiset sisällöt
Liikunnan lukiodiplomi
• muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden
ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta
kokonaisuudesta.

Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä
harrastuneisuudestaan musiikissa
• osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan.
Keskeiset sisällöt
Musiikin lukiodiplomi
• opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku,
yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto
• erilaiset toteutustavat ja osa-alueet

Maailma muutoksessa, 2 op (GE01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää maantieteellistä maailmankuvaansa ja osaa käyttää paikannimistöä luontevasti
tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
• osaa analysoida ympäristön muutosten syitä ja arvioida ympäristön muutosten seurauksia eri alueilla
• tuntee keinoja ja osaa selittää, millaisten ratkaisujen avulla ympäristön muutoksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
• osaa analysoida ihmiskunnan muutosten syitä ja arvioida muutosten seurauksia eri alueilla
• tuntee keinoja ja osaa arvioida, miten ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin voidaan
vaikuttaa eri alueilla
• tuntee kestävän kehityksen sitoumuksia sekä osaa käyttää näitä eettisten perustelujen
pohjana
• osaa hankkia, analysoida ja esittää asianmukaista ja luotettavaa tietoa alueellisista
kysymyksistä geomediaa hyödyntäen
• osaa arvioida kriittisesti ajankohtaisia alueellisia uutisia ympäristön tai ihmiskunnan
muutoksista eri medioissa.
Keskeiset sisällöt
Maailma muutoksessa
Maantiede tieteenalana
• miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa
• miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa
• alueelliset ajankohtaiset uutiset
Ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja
• ilmastonmuutosten mekanismit
• nykyisen ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
• kuivuus, aavikoituminen, myrskyt, tulvat
• ympäristön muutoksiin sopeutuminen ja niiden hillintä
Ihmiskunnan muutoksia
• väestön kasvun ja vaurastumisen maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset
• puhtaan veden puute, nälkä
• hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys
• pakolaisuus
• kestävän kehityksen sitoumukset

Sininen planeetta, 2 op (GE02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti luonnonmaantieteen peruskäsitteitä ja paikannimistöä
• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa
geomedian avulla
• osaa selittää Maan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä ja perustella ilmiöiden vaikutuksia
luonnon järjestelmiin
• osaa kuvata ja analysoida elottoman ja elollisen luonnon alueellisuutta maapallolla
• osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä sekä
selittää perustellen, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat
• osaa analysoida luonnonriskien syitä ja arvioida luonnonriskien seurauksia eri alueilla
• osaa selittää ja vertailla esimerkkien avulla, miten luonnonriskien seurauksia voidaan
ennakoida tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
• ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten
arkielämässä.
Keskeiset sisällöt
Sininen planeetta
Luonnonmaantieteellinen ajattelu
• luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
• luonnonmaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät
Ilmakehä ja vesikehä
• ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa
• veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO
• sää ja sen ennustaminen
• ilmastoalueet
Kivikehä
• maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto
• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
• endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin
varautuminen

Yhteinen maailma, 2 op (GE03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ihmismaantieteen käsitteitä ja paikannimistöä
• tunnistaa kulttuurisia piirteitä ja niiden eroja, arvostaa niiden moninaisuutta sekä ottaa
toiminnassaan huomioon ihmisoikeudet
• osaa hankkia, analysoida, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomedian avulla
• osaa kuvata ja analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla
• osaa analysoida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta
ihmisen toimintaan sekä vertailla eri alueita
• osaa analysoida esimerkkien avulla ihmiskunnan riskien ja ympäristöriskien syitä ja arvioida niiden seurauksia sekä tunnistaa keinoja, miten riskien seurauksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
• ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa, ihmisten
arkielämässä ja omassa toiminnassaan.
Keskeiset sisällöt
Yhteinen maailma
Ihmismaantieteellinen ajattelu
• ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja
esittäminen
• ihmismaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät
• paikkojen kokeminen ja miellekartat
Väestö, asutus ja kulttuurit
• väestörakenne ja väestönmuutokset
• asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet
• kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten
alkuperäiskansojen asema
Kaupungit ja kaupungistuminen
• maankäyttö ja rakennettu ympäristö
• kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit
Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö
• maa-, metsä- ja kalatalous
• kaivannaiset, energialähteet
• teollisuus
• kiertotalous
Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus
• saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu
• globalisaatio
• innovaatioiden alueellinen leviäminen

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op (GE04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja toteuttaa tutkimuksen tai osallistumis- ja
vaikuttamisprojektin, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus
• ymmärtää ja osaa selittää, miten geomediaa sovelletaan maantieteellisessä tutkimuksessa, omassa arjessa ja yhteiskunnan eri aloilla
• osaa hyödyntää paikkatietosovelluksia ja tietää niiden toimintaperiaatteita
• osaa havainnoida arkiympäristöjä, tulkita maisemaa ja karttoja sekä kuvata ja selittää
luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiötä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita
• tuntee ja osaa kuvata aluesuunnittelun tavoitteet ja eri tasot sekä kansalaisten
mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.
Keskeiset sisällöt
Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta
Maantieteellinen tutkimus
• geomedian käyttö tutkimuksessa; kartografian ja paikkatiedon perusteet, kuvat, videot,
diagrammit ja taulukot sekä muut alueellisen tiedon lähteet
• ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen
• luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla
• geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä
Aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
• kaavoitus eri aluetasoilla
• osallistumisen keinot
Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan valinnan mukaan)
• näkökulma voi olla aluemaantieteellinen tai ilmiöpohjainen, keskeistä aiheen käsittelyssä
on alueellisuus sekä ymmärrys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta
• tutkielma tai muu projekti laaditaan yksin tai ryhmässä

Maantieteen kertauskurssi, 2 op (GE05)
Tavoitteet
• Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja asioita.
Keskeiset sisällöt
• Pakollisten ja syventävien moduulien keskeisiä asioita.
• Maantieteen yo-tehtäviä.
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Matkailumaantiede, 2 op (GE06)
Tavoitteet
• Perehtyä matkailuilmiöön erityisesti paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta
• Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet ja hahmottaa
matkailun lähtöalueista, kohdealueista ja matkailureiteistä koostuvana alueellisena
vuorovaikutusjärjestelmänä.
• Opiskelija ymmärtää kansainvälisen ja kotimaanmatkailun edellytyksiä, ilmenemismuotoja sekä alueellisia, paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.
Keskeiset sisällöt
• Teemoja: luontomatkailu, aktiviteettimatkailu, kestävä matkailu, elämysmatkailu ja
kulttuurimatkailu, paikallisuus ja alueellisuus
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Opintojakson vapaa kuvaus
Moduuli on soveltuvilta osin toiminnallinen kokonaisuus, jonka aikataulu ja aihesisällöt
suunnitellaan opiskelijoiden mielenkiinnon ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Moduulin toteuttamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Moduulin suoritustapoja lähiopetuksen lisäksi voivat olla esim. tutkielma / projektityö / tapahtuman järjestäminen / materiaalin tuottaminen mediaan tms

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus (MAY)
Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kertaa prosenttilaskennan periaatteet
• osaa käyttää verrannollisuutta ongelmanratkaisussa
• syventää murtolukujen laskutoimitusten osaamistaan
• kertaa potenssin laskusäännöt
• vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
• ymmärtää yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet
• oppii käyttämään ohjelmistoja funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja
yhtälöiden ratkaisemisessa.
Keskeiset sisällöt
Luvut ja yhtälöt
• lukujoukot ja peruslaskutoimitukset
• luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo
• prosenttilaskenta
• potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku)
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus
• funktio, kuvaajan piirto ja kuvaajan tulkinta
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• yhtälöpari
• neliö- ja kuutiojuuri
• potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3)

Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op (MAA02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla, tuntee polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä tietää polynomifunktion nollakohtien ja polynomin tekijöiden välisen yhteyden
• osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä
• osaa käyttää ohjelmistoja matemaattisessa mallintamisessa, polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden tutkimisessa sekä polynomi-, rationaali- ja juuriyhtälöiden ja
polynomiepäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Funktiot ja yhtälöt 1
• polynomifunktio ja -yhtälö sekä polynomiepäyhtälö
• 2. asteen yhtälön ratkaisukaava
• polynomien tulo ja binomikaavat (summan neliö, summan ja erotuksen tulo)
• polynomien tekijät
• potenssifunktio ja potenssiyhtälö (eksponenttina positiivinen kokonaisluku)
• rationaalifunktiot ja -yhtälöt
• juurifunktiot ja -yhtälöt

Geometria, 2 op (MAA03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
• osaa soveltaa yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen
kolmion trigonometriaa
• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sisältäviä
lauseita
• osaa käyttää ohjelmistoja tutkiessaan kuvioita ja kappaleita sekä niihin liittyvää geometriaa.
Keskeiset sisällöt
Geometria
• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
• sini- ja kosinilause
• monikulmioihin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen laskeminen
• ympyrän ja sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa
• suoraan lieriöön ja suoraan kartioon sekä palloon liittyvien pituuksien, pinta-alojen ja
tilavuuksien laskeminen

Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten
käsitteiden välille
• ymmärtää yhtälön geometrisen merkityksen
• osaa ratkaista muotoa | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | olevia itseisarvoyhtälöitä
• ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
• osaa tutkia kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
• osaa ratkaista tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla
• osaa käyttää ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin liittyvissä
sovelluksissa.
Keskeiset sisällöt
Analyyttinen geometria ja vektorit
• käyrän yhtälö
• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö
• yhtälöryhmä
• suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus
• itseisarvoyhtälö
• pisteen etäisyys suorasta
• vektoreiden perusominaisuudet
• tason vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku sekä tason vektorin kertominen luvulla
• tason vektoreiden pistetulo, tason vektoreiden välinen kulma

Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op (MAA05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä
eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla
• tutkii sini- ja kosinifunktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla
• osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x)
= sin g(x)
• osaa soveltaa sini- ja kosinifunktioiden yhteyttä sin2 x + cos2 x = 1
• tuntee eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä
yhtälöitä
• osaa käyttää ohjelmistoja funktioiden tutkimisessa, yhtälöiden ratkaisemisessa ja
sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Funktiot ja yhtälöt 2
• suunnattu kulma ja radiaani
• yksikköympyrä
• sini- ja kosinifunktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
• sini- ja kosiniyhtälöiden ratkaiseminen
• murtopotenssi ja sen yhteys juureen
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
• logaritmi ja logaritmin laskusäännöt
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt

Derivaatta, 3 op (MAA06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymiseen derivaatan avulla
• omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta ja jatkuvuudesta
• ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
• kykenee määrittämään yksinkertaisten funktioiden derivaatat
• osaa derivoida yhdistettyjä funktioita
• hallitsee funktioiden kulun tutkimisen derivaatan avulla ja osaa määrittää niiden ääriarvot
suljetulla välillä
• osaa käyttää ohjelmistoja raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa sovellusten
yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Derivaatta
• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
• polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktion derivaatat
• sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat • funktioiden
tulon ja osamäärän derivaatta
• funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta
• yhdistetty funktio ja sen derivointi
• funktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

Integraalilaskenta, 2 op (MAA07)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään yksinkertaisten funktioiden
integraalifunktioita
• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan sekä tutustuu
numeeriseen menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä
• osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
• osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunktion
määrittämisessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä
numeerisessa integroinnissa.
Keskeiset sisällöt
Integraalilaskenta
• integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi
• määrätty integraali
• suorakaidesääntö
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAA08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman
tunnuslukuja
• osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää
korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän
• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä
• osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä
• osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen
määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.
Keskeiset sisällöt
Tilastot ja todennäköisyys
• keskiluvut ja keskihajonta
• korrelaatio ja lineaarinen regressio
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
• permutaatiot ja kombinaatiot
• todennäköisyyden laskusäännöt
• binomijakauma
• diskreetti todennäköisyysjakauma
• diskreetin jakauman odotusarvo

Talousmatematiikka, 1 op (MAA09)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden
suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
• soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
• oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden
rajoitukset
• osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Talousmatematiikka
• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
• talletukset ja lainat
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

3D-geometria, 2 op (MAA10)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää vektorilaskennan tuntemustaan ja oppii käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa
• oppii tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla
• vahvistaa avaruusgeometrian osaamistaan ääriarvosovellusten yhteydessä
• tutustuu kahden muuttujan funktioon
• osaa käyttää ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamisessa
sekä vektorilaskennassa.
Keskeiset sisällöt
3D-geometria
• vektoriesitys kolmiulotteisessa koordinaatistossa
• piste- ja ristitulo
• piste, suora ja taso avaruudessa
• kulma avaruudessa
• yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia avaruusgeometriassa
• kahden muuttujan funktio ja pinta avaruudessa

Algoritmit ja lukuteoria, 2 op (MAA11)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tietää, mikä on algoritmi, sekä oppii tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat
• laatii yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin liittyviä algoritmeja
• oppii ohjelmoimaan yksinkertaisia algoritmeja
• perehtyy logiikan käsitteisiin
• hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta
Keskeiset sisällöt
Algoritmit ja lukuteoria
• Algoritmisen ajattelun peruskäsitteet: peräkkäisyys, valinta ja toisto
• vuokaavio
• yksinkertaisten algoritmien, lajittelualgoritmien tai yhtälön numeerisen ratkaisuun liittyvän algoritmin ohjelmointi
• konnektiivit ja totuusarvot
• kokonaislukujenjaollisuus, jakoyhtälö ja kongruenssi
• Eukleideen algoritmi
• aritmetiikan peruslause

Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op (MAA12)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ymmärrystään analyysin peruskäsitteistä
• osaa muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita
• täydentää integraalilaskennan taitojaan
• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan
normaalijakaumaa
• osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten
integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Analyysi ja jatkuva jakauma
Keskeiset sisällöt
• paloittain määritelty funktio
• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
• jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
• käänteisfunktio
• funktioiden raja-arvot äärettömyydessä
• epäoleelliset integraalit
• jatkuvat jakaumat, normaalijakauma ja normittaminen

Pitkän matematiikan kertaus I, 2 op (MAA13)
Tavoitteet
• Opiskelija saa harjoitusta valmistautuessaan ylioppilaskokeeseen. Painopiste
moduuleissa 1-6.
Keskeiset sisällöt
• pakollisten moduulien keskeisiä asioita
• edellisten vuosien ylioppilastehtäviä
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Pitkän matematiikan kertaus II, 2 op (MAA14)
Tavoitteet
• Opiskelija saa harjoitusta valmistautuessaan ylioppilaskokeeseen. Painopiste
moduuleissa 6-12.
Keskeiset sisällöt
• pakollisten moduulien keskeisiä asioita
• syventävien moduulien keskeisiä asioita
• edellisten vuosien ylioppilastehtäviä
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

Matematiikka 0607, 2 op (MAB0607)
Tavoitteet
Talousmatematiikan alkeet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot
• syventää prosenttilaskennan taitojaan
• oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä
• osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.
Talousmatematiikka
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden
suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
• soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
• oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden
rajoitukset
• osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Talousmatematiikan alkeet
Keskeiset sisällöt
• suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
• indeksi
• korkokäsite, yksinkertainen korko
• verotus
• valuutat
Talousmatematiikka
Keskeiset sisällöt
• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
• talletukset ja lainat
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan
omiin matemaattisiin kykyihinsä
• oppii muodostaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan
yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua
• osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien
ratkaisussa
• osaa käyttää ohjelmistoja polynomifunktion tutkimisessa, polynomiyhtälöihin ja
polynomifunktioihin liittyvien sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Lausekkeet ja yhtälöt
Keskeiset sisällöt
• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
• yhtälöiden ratkaiseminen
• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• aritmeettinen lukujono ja summa
• geometrinen lukujono ja summa

Geometria, 2 op (MAB03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista
ominaisuuksista
• vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
• osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen
• osaa käyttää ohjelmistoja kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa sekä geometriaan liittyvien sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Geometria
Keskeiset sisällöt
• kuvioiden yhdenmuotoisuus
• suorakulmaisen kolmion trigonometria
• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
• geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa

Matemaattisia malleja, 2 op (MAB04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä
matemaattisilla malleilla
• arvioi lineaarisen ja eksponentiaalisen kasvun malleja muun muassa
taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
• tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
• osaa käyttää ohjelmistoja mallintamisessa, polynomi- ja eksponenttifunktion
ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa
sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Matemaattisia malleja
Keskeiset sisällöt
• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen
• ennusteet ja mallin hyvyys

Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja sitä havainnollistaviin malleihin
• osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa,
käsittelyssä ja tutkimisessa sekä havaintoaineiston tunnuslukujen määrittämisessä ja
todennäköisyyslaskennassa.
Keskeiset sisällöt
Tilastot ja todennäköisyys
Keskeiset sisällöt
• tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen
• regression ja korrelaation käsitteet
• havainto ja poikkeava havainto
• ennusteiden tekeminen
• todennäköisyyden käsite
• yhteen- ja kertolaskusääntö
• kombinaatiot ja tuloperiaate
• todennäköisyyslaskennan malleja

Talousmatematiikan alkeet ja talousmatematiikka, 2 op (MAB0607)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot
• syventää prosenttilaskennan taitojaan
• oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä
• osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.
Talousmatematiikka
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden
suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
• soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
• oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden
rajoitukset
• osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Talousmatematiikan alkeet
Keskeiset sisällöt
• suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
• indeksi
• korkokäsite, yksinkertainen korko
• verotus
• valuutat
Talousmatematiikka
Keskeiset sisällöt
• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
• talletukset ja lainat
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
• ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
• osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
• osaa käyttää ohjelmistoja funktion kulun tutkimisessa sekä funktion derivaatan ja suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellusten yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
Matemaattinen analyysi
Keskeiset sisällöt
• graafisia ja numeerisia menetelmiä
• polynomifunktion derivaatta
• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä
• funktion muutosnopeuden määrittäminen ohjelmistojen avulla

Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB09)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu normaalijakaumaan matemaattisena mallina
• tutustuu binomijakaumaan matemaattisena mallina
• vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittely- ja tutkimustaitojaan ohjelmistojen avulla
• tietää, kuinka lasketaan tilastollisiin jakaumiin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä, ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla
• ymmärtää luottamusvälin ja virhemarginaalin käsitteen ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla.
Keskeiset sisällöt
Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat
Keskeiset sisällöt
• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet (odotusarvo ja keskihajonta)
• toistokoe
• binomijakauma
• luottamusvälin ja virhemarginaalin käsite

Lyhyen matematiikan kertauskurssi, 2 op (MAB10)
Tavoitteet
• Opiskelija saa harjoitusta valmistautuessaan ylioppilaskokeeseen. Painopiste pakollisissa moduuleissa.
Keskeiset sisällöt
• pakollisten moduulien keskeisiä asioita
• edellisten vuosien ylioppilastehtäviä
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lyhyen matematiikan tukikurssi, 2 op (MAB11)
Tavoitteet
• Opiskelija saa tukea matematiikan opinnoissa etenemiseen.
Keskeiset sisällöt
• Kerrataan moduulien MAY1-MAB4 keskeisiä sisältöjä.
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä. Moduulin avulla voi korottaa yhden moduulin (MAY1-MAB4) hylätyn arvosanan, jos suorittaa laajennetun kurssikokeen hyväksytysti. Kurssia ei voi tenttiä.

Lyhyen matematiikan välikertaus (tavoite M-L), 2 op (MAB12)
Tavoitteet
• Opiskelija saa tukea matematiikan opinnoissa etenemiseen.
Keskeiset sisällöt
• Kerrataan moduulien MAY1-MAB5 keskeisiä sisältöjä.
• Harjoitellaan erityisesti sähköisten koevastausten laatimista ja matematiikan yo-kokeessa tarvittavien ohjelmistojen käyttöä.
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä

 

Intro – kaikki soimaan, 2 op (MU01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan
• uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita
• harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti
• tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan
• ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa
• ymmärtää musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa
• toimii edistäen turvallisen ääniympäristön syntymistä.
Keskeiset sisällöt
Intro – kaikki soimaan
• monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät tehtävät ja
ohjelmisto
• luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät
• musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto
• musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet
• mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja
kulttuuripalveluihin

Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa
• kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan
• analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä
• heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.
Keskeiset sisällöt
Syke – soiva ilmaisu
• musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto
• suomalaiset ja opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit
• luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät myös teknologiaa hyödyntäen

Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä
• suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja
musiikkikulttuureihin
• hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa
• tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja
mahdollisuudet.
Keskeiset sisällöt
Genre – globaali uteliaisuus
• erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja
arvostukset
• musiikkikulttuurit kulttuurin osana
• monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa

Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa
• ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta
• syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista
• hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.
Keskeiset sisällöt
Demo – luovasti yhdessä
• moduulin tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen suunnittelu
• musiikillinen tai taiteidenvälinen ryhmän resurssien mukaan
• musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa,
mediassa tai yhteiskunnassa

Musiikkiprojekti, 2 op (MU05)
Tavoitteet
• Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen
kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.
Keskeiset sisällöt
• Kurssilla suunnitellaan ja harjoitellaan sekä toteutetaan ohjelmaa koulun juhliin,
työstetään äänite tai oppiaineiden välinen projekti.
Opintojakson arviointi
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kuorokurssi, 2 op (MU06)
Tavoitteet
• Rohkaista opiskelijaa käyttämään lauluääntään sekä kehittämään sitä ilmaisun välineenä
• Opiskelija saa kurssin aikana positiivisia kokemuksia ja iloa ryhmässä laulamisesta
• Opiskelija mahdollisesti jatkaa laulamista harrastuksena tai esim. yliopisto-opintojen
aikana osakuntien kuorotoiminnassa
Keskeiset sisällöt
• Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin, kuten hengitystekniikkaan,
äänenmuodostukseen ja ilmaisuun.
• Lauluohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylilajeja, yksi- ja moniäänisiä lauluja.
• Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmiston sisältöön.
Opintojakson arviointi
Arvioidaan suoritusmerkinnällä

Minä opiskelijana, 2 op (OP01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan
• tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen
• asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa
• osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat
• tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta
• osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin
vaatimuksiin
• ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin
• osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista
• tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.
Keskeiset sisällöt
Minä opiskelijana
• henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja
urasuunnitelma
• itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen,
kehittäminen ja dokumentointi
• toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky
• hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä
• opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
• jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset
ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
• työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän
mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa
• syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta
• tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan
• tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin
• tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden
muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta
• tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen
• tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja
• osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
• tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset
sekä valintaprosessit
• osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia.
Keskeiset sisällöt
Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus
• henkilökohtaisen opinto-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman
päivittäminen
• jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja
ulkomailla
• työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa
• työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen
• oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen
• oman hyvinvoinnin edistäminen
• tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa
tulevaisuuden osaamistarpeisiin
• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Työelämään tutustuminen, 2 op (OP03)
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Opintojakson vapaa kuvaus
Kurssi tehdään itsenäisesti kesätöissä tai koeviikon kokeettomina päivinä. Kurssi on mahdollista suorittaa myös työskentelemällä iltaisin tai viikonloppuisin. Itse hankittu työpaikka on kurssin suorittamisen edellytys. Työelämäkurssin yhteenlaskettu tuntikertymä tulee olla vähintään 30 x 60 minuuttia. Opiskelija tekee työhakemuksen ja CV:n ja esittää ne opinto-ohjaajalle. Tämän lisäksi opiskelija tekee esseen tai raportin, jossa hän ottaa selvää työelämään liittyvistä teemoista.

Tutortoiminta, 2 op (OP04)
Tavoitteet
• edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja turvallisuudentunnetta
• Helpottaa uusien opiskelijoiden sopeutumista uuteen opiskeluyhteisöön ja lukioopiskeluun.
Opintojakson arviointi
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Opintojakson vapaa kuvaus
Tutoreita valmennetaan tehtäviinsä kouluttamalla ja kouluttajina toimivat opinto-ohjaajat. Tutorit toimivat tehtävässään kaksi lukuvuotta.
Tutorin tehtävät:
● toimii opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien apuna ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
ohjauksessa ja perehdyttämisessä
● osallistuu lukion esittelytilaisuuksiin ja vanhempainiltoihin tarvittaessa
● kertoo yläkoululaisille lukio-opiskelusta
● osallistuu lukioon kesken lukuvuoden valituksi tulleiden opiskelijoiden perehdyttämiseen
● pyrkii auttamaan yksin jääviä opiskelijoita pääsemään mukaan ryhmään
● testaa kurssitarjottimen ensimmäisen version ja antaa sen toimivuudesta palautetta opiskelijan näkökulmasta

Ryhmänohjaus, 2 op (OP05)
Tavoitteet
• ohjata opiskelijaa suunnitelmalliseen opiskeluun
• yhteisöllisyyden tukeminen
• välittää tietoja lukion arjen tapahtumista
Keskeiset sisällöt
• lukio-opintoihin perehtyminen
• tutustuminen omaan ryhmään sekä koko kouluyhteisöön
• lukion toimintakulttuuriin ja pelisääntöihin tutustuminen
• opintojen etenemisen seuraaminen
• ajankohtaisten asioiden tiedottaminen
• koulun juhliin osallistuminen
Opintojakson arviointi
Moduulin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista ryhmänohjaustuokioihin sekä koulun yhteisiin tapahtumiin.

Opiskelijakunnan hallitustyö, 2 op (OP06)
Tavoitteet
• Lukion oppilaskuntatoiminta harjaannuttaa opiskelijoita omatoimisuuteen, sisukkuuteen,
omaaloitteisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen.
Keskeiset sisällöt
• Opiskelija voi saada opiskelijakuntatoiminnasta kurssin, jos hän osallistuu oppilaskunnan toimintaa seuraavien periaatteiden ja velvoitteiden mukaan:
• osallistuu säännöllisesti opiskelijakunnan hallituksen kokouksiin
• osallistuu rehtorin ja hallituksen tapaamisiin säännöllisesti
• järjestää muille opiskelijoille tapahtumia ja tempauksia, jotka edistävät opiskelijoiden
jaksamista lukioopinnoissa
• osallistuu koulutyön arviointiin ja kehittämiseen (esim. opettajainkokoukset, koulutyön
yleinen arviointi, lukion tapahtumien suunnittelu yhdessä opettajien kanssa)
Opintojakson vapaa kuvaus
Opiskelijakunnan hallitus pyrkii ajamaan opiskelijoiden etua koulun arjessa, lisäämään
opiskelijoiden viihtyvyyttä ja päättää oppilaskunnan varojen käytöstä. Moduulin voi saada, kun opiskelijakunnan hallitukseen valittu opiskelija osallistuu aktiivisesti opiskelijakuntatoimintaan ja täyttää muut velvoitteet.
Opiskelijakunnan hallitus dokumentoi toimintansa opiskelijakunnan ohjaajan kanssa sopimallaan tavalla.

Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää, millainen tiede psykologia on ja että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin
• osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta
• osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja
• osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia
tekijöitä
• tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja
kulttuurisesta näkökulmasta
• osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
sekä arvioida ja kehittää tämän tiedon pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.
Keskeiset sisällöt
Toimiva ja oppiva ihminen
Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista
• psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista
• biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian
lähestymistavasta
• sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä
• kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä
• tietoinen ja ei-tietoinen toiminta
Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista
• psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset
• biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen
• sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja
erilaisista oppimiskulttuureista
Psykologinen tutkimus
• tieteellinen tieto ja arkitieto
• tieteellisen tutkimuksen prosessi
• otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa
• psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet
• esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista

Kehittyvä ihminen, 2 op (PS02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä
vuorovaikutusta
• osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen
kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun
• osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä
soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa
• osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen
• ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta
• perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä
• osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja
vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
• osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.
Keskeiset sisällöt
Kehittyvä ihminen
Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana
• perimän merkitys
• kypsyminen ja oppiminen
• herkkyyskaudet
• plastisuuden merkitys kehityksessä
Tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
• temperamentti
• minuus ja minäkäsitys
• tunteet, tunnetaidot ja tunteiden säätely
• vertaissuhteet ja sosiaaliset taidot
Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
• kieli ja ajattelu
• toiminnanohjaus
Identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana
• henkilökohtainen identiteetti
• sosiaalinen identiteetti
• kulttuuri-identiteetti ja etninen identiteetti
• sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen
moninaisuus
Kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus
• erilaisia kehityspolkuja varhaislapsuudesta aikuisuuteen
• vanhemmuuden ja kasvuympäristön merkitys
Psykologinen tutkimus
• kaksos- ja adoptiotutkimus
• pitkittäis- ja poikittaistutkimus
• esimerkkejä havainnointia hyödyntävistä tutkimuksista

Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä
kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
• osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen
muuhun tiedonkäsittelyyn
• ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle
• ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa
• tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä
• ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet
psyykkisen toiminnan perustana
• osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa
• osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.
Keskeiset sisällöt
Tietoa käsittelevä ihminen
Tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita
• ärsykelähtöinen ja skeemalähtöinen tiedonkäsittely
• tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely
Havaitseminen ja tarkkaavaisuus
• sisäiset mallit ja havaintokehä
• havaitseminen, perustietoa erityisesti näönvaraisesta havaitsemisesta sekä sen
hermostollisesta perustasta
• tahaton ja tahdonalainen tarkkaavaisuus
• perustietoa tarkkaavaisuuden hermostollisesta perustasta
• esimerkkejä tarkkaavaisuushäiriöistä
Muisti
• työmuistin ja säilömuistin toiminta
• muistin rekonstruktiivisuus ja unohtaminen
• perustietoa muistin hermostollisesta perustasta
• esimerkkejä aivoperäisistä muistihäiriöistä
Kieli
• kielellisten toimintojen merkitys tiedonkäsittelyssä
• perustietoa kielellisten toimintojen hermostollisesta perustasta
• esimerkkejä aivoperäisistä kielellisistä häiriöistä
Päätöksenteko
• nopea ja hidas ajattelu
• esimerkkejä kognitiivisista vinoumista ja heuristiikoista
Aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta
• hermoston ja aivojen päärakenteet
• hermosolun ja synapsin toiminta
• tiedon kulku hermoverkoissa
• plastisuus
• esimerkkejä neuropsykologisesta kuntoutuksesta
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät
• kokeellisen tutkimuksen periaatteet
• esimerkkejä tapaustutkimuksista
• esimerkkejä aivotutkimusmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista
• kokeellisen tutkimuksen suunnittelu

Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta
• ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja
vuorovaikutuksen välineenä
• osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä
soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen
• tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä
• osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
• osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä
mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa
• syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.
Keskeiset sisällöt
Tunteet ja mielenterveys
Tunteiden psykologia
• tunteiden muodostuminen: tunnereaktio ja tunnekokemus
• perustietoa tunteiden ja niiden säätelyn hermostollisesta perustasta
• tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
• tunteiden merkitys kognitiivista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavina tekijöinä
• tunteiden säätely hyvinvoinnin osatekijänä
Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
• hallintakeinojen ja defenssien merkitys
• resilienssin merkitys hyvinvoinnille
• nukkumisen ja vuorokausirytmin merkitys psyykkiselle toiminnalle
• keskeiset unen laatuun vaikuttavat tekijät
• stressin aiheuttajia, vaikutuksia ja säätelykeinoja
• kriisit psyykkisen tasapainon uhkana ja niistä selviytyminen
Mielenterveys
• mielenterveys käsitteenä
• yleisimpien mielenterveyshäiriöiden luokittelu ja tietoa niiden tyypillisistä oireista
• esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja -häiriöiden syntyä selittävistä biologisista,
psyykkisistä ja sosiaalisista sekä kulttuurisista taustatekijöistä
• esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden biologisista ja psykososiaalisista
hoitomuodoista sekä erilaisista psykoterapian toteutustavoista
• esimerkkejä ajankohtaisesta mielenterveyshäiriöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta
keskustelusta
Psykologinen tutkimus
• ei-kokeellinen tutkimus: korrelatiivinen ja kuvaileva tutkimus
• esimerkkejä fysiologisia mittausmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa
• osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa
• osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa
• osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan
• ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin
vuorovaikutuksen näkökulmasta
• osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
• osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.
Keskeiset sisällöt
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen
• persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
• perustietoa käyttäytymisgenetiikasta
Persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista
• temperamentti
• piirreteoreettinen näkökulma
• motivaatio
• yksilölliset tulkinta- ja toimintatyylit
• identiteetin ja persoonallisuuden narratiivinen tarkastelu
Älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa
• älykkyyden määritelmiä
• älykkyyden mittaaminen ja siihen liittyvät haasteet
• perimän ja ympäristön vuorovaikutus älykkyydessä
• luovuuden määritelmiä ja luovuuteen liittyviä tekijöitä
Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
• tiedonkäsittely sosiaalisissa tilanteissa: stereotypioiden, attribuutioiden, asenteiden ja
ennakkoluulojen muodostuminen
• esimerkkejä sosiaalisuuden hermostollisesta perustasta
• ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet
• tilannetekijöiden vaikutus yksilöön ja ryhmään
• kulttuurien eri ulottuvuuksia
• esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen
• esimerkkejä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
Psykologinen tutkimus
• yksilöllisten erojen tutkiminen
• persoonallisuuden ja älykkyyden arviointimenetelmät
• reliabiliteetti ja validiteetti
• esimerkkejä kyselyjä, haastatteluja ja testejä hyödyntävistä tutkimuksista
• esimerkkejä sosiaalipsykologian tutkimuksista

Psykologian kertauskurssi, 2 op (PS06)
Tavoitteet
• Opiskelija kertaa psykologian kurssien keskeisimmät asiat ja valmistautuu
ylioppilaskirjoituksiin.
Opintojakson arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä edellyttäen, että kurssin tavoitteet on saavutettu.

Sosiaalipsykologia, 2 op (PS07)
Tavoitteet
• Ymmärtää ihmisen sosiaalisen toiminnan perusteet.
• Tuntee sosiaalisen vaikuttamisen keinot.
• Osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisten suhteiden tarkastelussa.
• Ymmärtää kulttuurin merkityksen sosialisaatiossa ja kulttuurierojen ilmenemisen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
• Ymmärtää erilaisia sosiaalisia verkostoja ja ryhmä- ja joukkokäyttäytymistä
Keskeiset sisällöt
• Sosiaalipsykologia tieteenä
• Sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa
• Sosialisaatio yhteisön jäseneksi
• Sosiaalinen pätevyys vuorovaikutussuhteissa
• Ryhmäilmiöt ja ryhmän vuorovaikutussuhteet
Opintojakson arviointi
Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa. Kurssista voi saada suoritusmerkinnän.

Ihmissuhdekurssi, 2 op (PS08)
Tavoitteet
• Avartaa minäkuvaansa ja vahvistaa itsetuntoaan
• Saa tietoa elämänkaaren eri vaiheista
• Ymmärtää paremmin yleisiä sosiaalisia lainalaisuuksia
• Saa tietoa kriisien ja ristiriitatilanteiden hallinnasta
• Ymmärtää viestinnän merkityksen ihmissuhteissa.
• Yhdistää teoreettista tietoa käytännön elämään
Keskeiset sisällöt
• Itsetuntemus ja sen merkitys
• Ihmisen elämänkaari
• Sosiaalinen havainnointi
• Ihmissuhteissa olevat ongelmatilanteet ja ratkaisukeinot
• Viestintä
Opintojakson arviointi
Kurssilla käytetään paljon elämyksellisiä menetelmiä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä edellyttäen, että kurssin tavoitteet on saavutettu.

Ruotsi, B1-oppimäärä (RUB1)

Opiskelutaidot, kieli-identiteetin rakentaminen ja ruotsin kieli arjessani, 4
op (RUB0102)
Tavoitteet
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan
• rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää
• kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia
työtapoja
• syventää tietämystään suomen ja ruotsin kielten vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa
vallitsevista kieliolosuhteista
• pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn
taitotasoon B1.1.
Ruotsin kieli arjessani
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri
tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
• kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
• kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvioinnin taitoja.
Keskeiset sisällöt
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
• opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen
• kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet
• omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen
Ruotsin kieli arjessani
• ruotsin kielen käyttö opiskelijan arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
• oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö
• yksilön ja yhteisön hyvinvointi
• ääntämisen harjaannuttaminen

Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
• tuntee ruotsinkielisiä medioita
• osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa
• pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä.
Keskeiset sisällöt
Kulttuuri ja mediat
• suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
• ruotsinkieliset mediat
• opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi

Ympäristömme, 2 op (RUB04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympäristöjä,
kulttuureja ja yhteiskuntia
• harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu
• pystyy tuottamaan lyhyen ohjatun tekstin moduulin aihepiiristä.
Keskeiset sisällöt
Ympäristömme
• kulttuurinen moninaisuus
• erilaiset elinympäristöt
• ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet nuorten näkökulmasta

Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa
• kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun,
työelämään ja itsenäistymiseen
• pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.
Keskeiset sisällöt
Opiskelu- ja työelämä
• opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta
• tulevaisuuden suunnitelmat
• vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään
• itsenäistyvän nuoren elämänhallinta
• kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
• erilaisten hakemusten laatiminen

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• vankentaa puhumisen sujuvuutta
• tuottaa valmistelua edellyttävän suullisen esityksen
• tiedostaa suullisen osaamisensa tason ja kehittämistarpeensa ja saa tästä palautetta.
Keskeiset sisällöt
Viesti ja vaikuta puhuen
• vuorovaikutustilanteet, dialogin rakentaminen
• puhumisen eri piirteet
• aitojen ruotsinkielisten kontaktien monipuolinen tarjoaminen opiskelijalle erilaisissa
ympäristöissä

Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB07)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille
• laajentaa sosiaalisen median tuntemustaan käyttäen ruotsin kieltä
• tutustuu kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin taidon osaamiseen.
Keskeiset sisällöt
Kestävä elämäntapa
• kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta
• eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä, sananvapaus

Ruotsin kielen kertauskurssi, 2 op (RUB08)
Tavoitteet
• syventää opiskelijan kielitaitoa kertaamalla keskeisiä rakenteita ja sanastoa
• vahvistaa kielen eri osa-alueiden hallintaa harjoittelemalla erilaisia kirjoitustehtäviä sekä
luetun ja kuullun ymmärtämistä
Keskeiset sisällöt
Paikallinen lisäys
• pakollisten moduulien aihepiirien käsittelyä valikoiden ja syventäen unohtamatta laajaalaista osaamista

Ruotsin kielen tukikurssi I, 2 op (RUB09)
Keskeiset sisällöt
• ruotsin keskeisimpiä peruskielioppiasioita mm. verbien ja substantiivien perustaivutus,
verbien aikamuodot, päälauseen sanajärjestys sekä adjektiivien taivutus
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Loppukokeessa voi korottaa hylättyä moduulin 1 ja 2 muodostaman opintojakson arvosanaa.
Opintojakson vapaa kuvaus
Moduulissa ei ole oppikirjaa. Oppimateriaalin saat opettajalta.
Moduuli on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on moduulien 1 ja 2 muodostamasta opintojaksosta arvosana 4, tai jos opintojakso on jäänyt jostain muusta syystä kesken, esim. liiallisten poissaolojen takia.

Ruotsin kielen tukikurssi II, 2 op (RUB10)
Keskeiset sisällöt
• Moduuli jatkaa ruotsin kieliopin perusasioiden kertaamista keskittyen moduulien 3 ja 4
sisältöihin.
• Kerrataan lisäksi e.m. moduulien keskeisintä sanastoa
Opintojakson arviointi
Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä. Loppukokeessa voi korottaa hylättyä moduulin 3 tai 4 arvosanaa.
Opintojakson vapaa kuvaus
Moduuli on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat saaneet hylätyn arvosanan moduulista 3 ja/tai moduulista 4.

Kieliopin kertaus abiturienteille, 2 op (RUB11)
Tavoitteet
• Kerrata tärkeimmät ruotsin kielen kielioppiasiat ja vahvistaa niiden osaamista
Keskeiset sisällöt
• Kerrataan lukion ruotsin kielioppia.
Opintojakson arviointi
Opintojakson lopussa opiskelija saa suoritusmerkinnän, joka edellyttää läsnäoloa oppitunneilla ja mahdollisten kokeiden suorittamista hyväksytysti.
Opintojakson vapaa kuvaus
Opintojakso on tarkoitettu keskipitkän ruotsin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville abiturienteille. Opintojaksossa kerrataan lukion koko kielioppi.

På resande fot – matkailumoduuli, 2 op (RUB12)
Tavoitteet
• tutustutaan matkakohteeseen
• opiskelija rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä arkipäivän tilanteissa
• mahdollinen paikallisten henkilöiden haastattelu
• opiskelija kehittää taitoaan toimia kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä
Keskeiset sisällöt
• vierailukohteeseen tutustuminen esimerkiksi kaupunkisuunnistus
• vierailut paikkakunnan eri nähtävyyksissä esimerkiksi museoissa
• mahdollinen kouluvierailu
• etukäteistutustuminen vierailukohteisiin
• arkipäivän viestintätilanteiden harjoittelu
• matkustetaan omalla kustannuksella
• haetaan stipendejä kulujen pienentämiseksi
Opintojakson arviointi
Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän. Täytyy tehdä opintojaksolla sovitut tehtävät ja osallistua matkalle.
Opintojakson vapaa kuvaus
Tutustutaan ruotsinkieliseen matkakohteeseen, rohkaistaan opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä arkipäivän tilanteissa. Vieraillaan paikkakunnan eri nähtävyyksissä esimerkiksi museoissa ja kouluissa. Matkustetaan omalla kustannuksella.

 

Ruotsi, A-oppimäärä (RUA1)

Kenelle: A-ruotsia aiemmin lukeneille, kielen hallitseville ja heille, joilla ruotsin arvosana yläkoulussa on ollut 9-10. Ylipäätään A-ruotsia ei tulisi valita kevyin perustein kokeilumielessä, vaan siten, että siihen on valmis sitoutumaan. Kiinnostuksen A-ruotsiin voi ilmoittaa opettajalle 1. moduulin aikana.
● Vaihdon voi tehdä aikaisintaan 1. moduulin jälkeen.
● Opintojaksoa ei saa keskeyttää, vaan se on suoritettava loppuun, vaikka haluaisikin vaihtaa B-ruotsiin.
● Ensimmäisenä vuonna tarkoitus suorittaa opintojaksot 1-2 ja 3, jos se mahtuu
ohjelmaan.Toisena vuonna 3, 4 ja 5. Kolmantena vuonna 7 ja kertauskurssi.
● Pitkässä suunnitelmassa olevat opiskelevat ensimmäisenä vuonna 1-2, toisena 3-4,
kolmantena 4-7 ja neljäntenä kertauskurssi.
● Puhekurssi suoritetaan B-oppimäärän mukaisesti: RUB06.

Kurssit/opintojaksot valitaan siten, että opiskelijat ilmoittautuu johonkin B-ruotsin ryhmään ja suorittaa opinnot opettajan johdolla yksilöllisesti.

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RUA01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• rohkaistuu kehittämään ruotsin kielen taitoaan
• syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
• soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitojaan
• oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
• pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn
taitotasoon B2.1 (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä) ja B1.2 (taito tuottaa tekstejä).
Keskeiset sisällöt
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
• vertailua äidinkieleen ja muihin kieliin ruotsin näkökulmasta
• tavoitteiden asettelu lukion A-ruotsin opiskelulle
• oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen ruotsin kielen näkökulmasta
• monikielisyys voimavarana
• erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
• toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen
keskustellen

Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (RUA02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjoittelee kielenkäyttöä monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa
• tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
• kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
• vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
• syventää tietoaan ruotsin kielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden
näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen
• pohjoismaiset ja kansainväliset suhteet arjessa ja lähiympäristössä, liikkuvuus
• rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon
rakentajana
• erilaiset ruotsin puhujat autenttisissa ympäristöissä, puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
• ruotsin kielen äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen, ruotsin eri variantit ja
vertailua muihin kieliin
• viestintätyylit eri medioissa

Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (RUA03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
• pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä
• vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.
Keskeiset sisällöt
Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä
• luova toiminta
• pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
• ruotsinkieliset mediat
• kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle

Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (RUA04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ruotsiksi
• kehittää taitoaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
• hyödyntää eri tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.
Keskeiset sisällöt
Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä
• pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen tausta
• vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
• ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
• yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
• neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
• median rooli asenteiden muokkaajana

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (RUA05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
• kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.
Keskeiset sisällöt
Kestävä tulevaisuus ja tiede
• opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
• erilaiset tulevaisuudenvisiot
• kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia
ongelmia
• yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
• esimerkkejä tieteellisistä teksteistä

Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (RUA06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai
urasuunnitelmille
• rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa
• kehittää taitoaan ilmaista itseään ruotsiksi myös muodollisissa asiayhteyksissä.
Keskeiset sisällöt
Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä
• ruotsin kielen rooli jatkossa opiskelijan elämässä ja kieliprofiilin täydentäminen
tulevaisuuden tarpeita varten
• jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
• pohjoismaiset yhteisöt tai yritykset työnantajina (vapaaehtoistoiminta, kansalaisjärjestöt)
• itsenäistyvän nuoren elämänhallinta

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (RUA07)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hakee aiheeseen liittyvää tietoa ja laajentaa ilmaisuvarastoaan
• osallistuu myös laajempiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin
• kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden
analysoimiseksi.
Keskeiset sisällöt
Ympäristö ja kestävä elämäntapa
• globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
• kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
• esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
• ratkaisukeskeisyys

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUA08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
• vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
• vahvistaa taitoaan ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja sen eri variantteja
• harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.
Keskeiset sisällöt
Viesti ja vaikuta puhuen
• puhumisen eri piirteet
• ruotsin puhujien taustojen tai äidinkielten vaikutus puhetilanteissa
• dialogisuus

Perustason alkeet 1, 2 op (SAB31)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä
hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
• löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
• hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 1
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Perustason alkeet 2, 2 op (SAB32)
Tavoitteet
Perustason alkeet 2
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 2
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet

Perustason alkeet 3, 2 op (SAB33)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 3
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu

Perustaso 1, 2 op (SAB34)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 1
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Perustaso 2, 2 op (SAB35)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 2
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet

Perustaso 3, 2 op (SAB36)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 3
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Perustaso 4, 2 op (SAB37)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 4
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat

Perustaso 5, 2 op (SAB38)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 5
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki

Saksan kielen kertauskurssi, 2 op (SAB39)
Tavoitteet
• syventää opiskelijan kielitaitoa kertaamalla keskeisiä rakenteita ja sanastoa
• vahvistaa kielitaidon eri osa-alueita harjoittelemalla erityyppisiä kirjoitustehtäviä sekä
luetun ja kuullun ymmärtämistä
Keskeiset sisällöt
Paikallinen lisäys
• pakollisten moduulien aihepiirien käsittelyä valikoiden ja syventäen unohtamatta laajaalaista osaamista

Kansainvälisyysopinnot, 2 op (TO01)
Opintojakson arviointi
Opintojakso on laajuudeltaan 1 op tai 2 op riippuen siihen sisällytettävistä osioista.
Opintojakson vapaa kuvaus
Opiskelija osallistuu aktiivisesti koulun järjestämään kansainväliseen yhteistyötoimintaan.
Yhteistyötoimintaa on ystävyyskouluvierailun suunnittelu, toteutus ja loppuraportti (1 op) sekä vastavierailun isännöinti (1op).

Luonnontiedeopinnot, 2 op (TO02)
Opintojakson vapaa kuvaus
Yhdistetään bi+fy+ke+ma. Tutustutaan yksinkertaiseen tieteentekemiseen. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan tutkimusta tekevässä paikassa. Opiskelijat tutustuvat tutkimuksen tekoon asiantuntijoiden opastuksella.
Opiskelijat työskentelevät ryhmässä, tekevät tutkimussuunnitelman, toteuttavat tutkimuksen ja tekevät johtopäätöksiä.

Yrittäjyysopinnot, 2 op (TO03)
Opintojakson arviointi
Opintojakso on laajuudeltaan 1-3 op riippuen siihen sisällytettävistä osioista.
Opintojakson vapaa kuvaus
Opiskelija osallistuu aktiivisesti koulun järjestämään yrittäjäyhteistyötoimintaan.
Yrittäjyystoimintaa on
a) Yritys Hyvä -kilpailu ja siihen liittyvä lukion yritysideakisa, paikallisen yrittäjän päivän järjestelyt (1 op)
b) Circula-peli, NY Minicamp ja Oma talous haltuun (1 op)
c) Lukioaikainen työharjoittelu tai yrittäjyys, esim. 4H, joka ei sisälly johonkin muuhun
lukiomoduuliin (1 op)

Mikäli opiskelija tekee kaikki tarjolla olevat lukion teemaopinnot TO1-TO3 (7 op) siirretään TO02 osiosta yksi opintopiste koulutoimintaopintojen moduulipisteeksi, koska opetussuuunnitelman tuntijaon mukaisesti temaattisina opintoina tarjottavien valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä on enintään 6 op.

Terveys voimavarana, 2 op (TE01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy kuvailemaan ja jäsentelemään keskeisiä ihmisen voimavaroja ja terveyttä
määrittäviä tekijöitä sekä analysoimaan niiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja
terveyteen
• osaa selittää erilaisten terveyskulttuurien ilmiöiden muodostumista ja arvioida niiden
merkitystä terveydelle sekä soveltaa keskeisiä sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita
elintapojen omaksumisen selittämisessä
• tunnistaa omiin elintapoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan elintapavalintojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle sekä antamaan perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää ja vaarantavia ehkäistä.
Keskeiset sisällöt
Terveys voimavarana
Terveyden kokonaisvaltaisuus
• terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit
• terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit:
suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli,
muutosvaihemalli
• terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita,
medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli
vaihtoehtohoidot
Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet
• terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta
• seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet
• mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä, keinoja kuormituksen hallintaan
• opiskeluhyvinvointi

Terveys ja ympäristö, 2 op (TE02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tietää tutkimustiedon hankkimisen periaatteista ja tutkimusprosessin vaiheista sekä osaa soveltaa näitä tietoja ja kuvata perustellen, miten terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyvistä aiheista voidaan saada luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa
• osaa hakea tietoa ja pystyy vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta
• osaa kuvata terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja sekä analysoida
terveysviestinnän merkitystä ihmisten terveyskäsityksille ja terveydelle
• osaa esitellä ja analysoida fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveydelle sekä arvioida omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä ympäristön terveydelle ja terveellisyydelle
• osaa eritellä riippuvuuden muotoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida
riippuvuuksiin liittyviä terveys- ja muita haittoja.
Keskeiset sisällöt
Terveys ja ympäristö
Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta
• tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimustiedon luotettavuuden arviointi
• terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja
luotettavuuden arviointi
Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus
• rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja
vaikutuksia terveyteen
• kestävä kehitys ja terveys
• ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
• työhyvinvointi
Mielihyvä ja riippuvuus
• riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset mekanismit
• keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja,
riippuvuuksien aiheuttamia haittoja

Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, sosiaali- ja terveyspolitiikan
ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteen sekä teknologian muutosta, kehitystä ja yhteyksiä
väestön terveyteen
• pystyy erittelemään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, esittämään
perusteltuja ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä arvioimaan sairauksien ja tautien
merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle sekä elintapojen vaikutuksia tarttumattomien ja
tartuntatautien näkökulmasta
• osaa esitellä perustellen, mihin sosiaali- tai terveyspalveluihin yksilö voi hakeutua
erilaisissa tilanteissa, arvioida kriittisesti palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä
arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle
• osaa analysoida terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuvata ja arvioida
terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä
analysoida terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä.
Keskeiset sisällöt
Terveys ja yhteiskunta
Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina
• terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja
• keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan
liittyviä tekijöitä
• tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia
Sairaudet ja hoito
• epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen
• itsehoito ja omahoito
Eettiset kysymykset
• eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit,
arvot ja normit
• keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä
kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat,
geeniteknologia, eutanasia
• terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi
• terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen

Terveystiedon kertauskurssi, 2 op (TE04)
Tavoitteet
• Tarkoitettu terveystietoa ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaville.
Keskeiset sisällöt
• Kurssilla käydään läpi terveystiedon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyypit ja kerrataan
keskeisiä sisältöjä.

Lukion TVT-taidot, 1 op (TVT01)
Tavoitteet
• Kurssi tarjoaa opiskelijalle valmiudet käyttää tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa lukioopinnoissa opintojensa tukena sekä sähköisissä kokeissa
Keskeiset sisällöt
• käydään läpi opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia sovellus- ja
työvälineohjelmia sekä oppimisympäristöjä.
• Kurssilla tutustutaan: koulun lähiverkon käyttöön sekä tekstinkäsittely-, taulukkolaskentaja esitysgrafiikkaohjelmiin, ylioppilastutkinnon Abitti-ympäristöön ja sen käyttöön, tiedonhakuun ja lähdekriittisyyteen, ja tietoturva-asioihin

Lukion oppimäärään urheiluvalmennusopintoja Sotkamon lukiossa voi sisällyttää enintään 38 opseuraavin perustein:

  • Valtakunnalliset moduulit VAO1-VAO4 toteutetaan Sotkamon lukiossa
    valmennuksenohjauskursseina. Näistä opiskelijalle kertyy enintään 6 op.
  • Lajikohtaisesti moduulit URVA1-URVA13 (26 op), jotka suoritetaan ensimmäisen kolmenvuoden aikana yksi moduuli/jakso.
  • Näiden lisäksi lukiossa on tarjolla moduulit URVA14-URVA15 (4 op), joita opiskelija voitehdä jatkaessaan lukio-opintoja pidempään.
  • URVA16 Urheilijan palautuminen ja suorituskyky – optimoi kehityksesi 2 op.
    Tähän moduuliin haetaan erikseen ja valitaan pieni ryhmä.

Valmennus 1, 2 op (URVA01)

Valmennus 2, 2 op (URVA02)

Valmennus 3, 2 op (URVA03)

Valmennus 4, 2 op (URVA04)

Valmennus 5, 2 op (URVA05)

Valmennus 6, 2 op (URVA06)

Valmennus 7, 2 op (URVA07)

Valmennus 8, 2 op (URVA08)

Valmennus 9, 2 op (URVA09)

Valmennus 10, 2 op (URVA10)

Valmennus 11, 2 op (URVA11)

Valmennus 12, 2 op (URVA12)

Valmennus 13, 2 op (URVA13)

Valmennus 14, 2 op (URVA14)

Valmennus 15, 2 op (URVA15)

Urheilijan palautuminen ja suorituskyky – optimoi kehityksesi, 2
op (URVA16)
Tavoitteet
• Urheilijan hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kehittäminen
• Kuormittumiseen ja palautumiseen liittyvien tietojen ja taitojen syventäminen
• Huippu-urheilijaksi kehittymisen tukeminen
Keskeiset sisällöt
• Tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta ja valmentamista akatemian asiantuntijoiden
vetämänä (psyykkinen valmentaja, fysiikkavalmentaja, fysioterapeutti, ravintovalmentaja
ja lääkäri)
• Teemojen käsittely vuorovaikutteisesti ja monilajisesti
• Opetuskertojen välissä käytännön harjoitteet
• Kurssilaisille jaetaan olympiakomitean tekemä Kehity huippu-urheilijaksi –kirja
opiskelumateriaaliksi

Valmennusoppi, 2 op (VA01)
Tavoitteet
• Opiskelija oppii paremmin ymmärtämään omaa valmentautumistaan.
• Opiskelija saa lisää eväitä sekä yhdessä että yksin tapahtuvan harjoittelun laadun
parantamiseksi sekä itsensä kehittämiseksi urheilijana.
• Opiskelija oppii paremmin jäsentämään harjoitteluaan ja ymmärtämään paremmin
harjoitteluun liittyviä tukitoimia
• Opiskelija saa tietoa muista tavoitteelliseen urheiluun kuuluvista, mutta varsinaisen
urheiluharjoittelun ja kilpailemisen ulkopuolisista, osa-alueista
Keskeiset sisällöt
• Urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen (urheilijan elämänhallintataidot, lajianalyysi
ja kansainvälinen vaatimustaso, ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen, huoltava
harjoittelu, urheilijan terveys, urheilijan ravitsemus, reilusti huipulle)
• Itsensä kehittämisen taidot, ihmisenä kasvu ja kuulumisen tunne (urheilijan polku
ja kaksoisura, psyykkisten taitojen kehittäminen, urheilijan talous ja vakuutukset ,
urheilijabrändi)

Tiedostava urheilija, 2 op (VA02)
Tavoitteet
• Laajentaa itsetuntemustaan ja selkiyttää urheilijaidentiteettiään huomioiden muut elämän roolit.
• Tiedostaa ja tunnistaa itselle tärkeät asiat ja arvot, jotka ohjaavat tavoitteellista tapaa olla urheilija.
• Ymmärtää käsitteet havainnoiva minä ja hyväksyvä suhtautumisen
• Ymmärtää tietoisen läsnäolon (mindfulness) keskeiset periaatteet ja saa kokemuksen
mindfulness-harjoitteista.
• Osaa soveltaa ja integroida tietoisen läsnäolon taitoja valmentautumisen prosessiin.
• Ymmärtää hyvään yhteistyösuhteeseen vaikuttavat vuorovaikutukselliset tekijät ja osaa
ottaa näitä tekijöitä huomioon omassa valmennusryhmässään.
Keskeiset sisällöt
• Itsetuntemus (omien arvojen tutkiminen ja tunnistaminen, identiteettityöskentely, millainen ihminen ja urheilija olen, omien ajatustapojen tunnistaminen, growth mindset
• Psykologisen joustavuuden malli (arvot ja sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan,
hyväksyvä suhtautuminen, mielen kontrollin heikentäminen, havainnoiva minä, tässä
hetkessä eläminen, tietoinen läsnäolo)
• Vahvojen yhteistyötaitojen keskeiset perusteet (arvostava kohtaaminen, myönteinen
suhtautuminen, ratkaisukeskeisyys, riittävä vuorovaikutus, kyky ottaa asioita puheeksi,
rakentava ja riittävä kommunikaatio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Urheilijan ravitsemus, 2 op (VA03)
Tavoitteet
• Osaa määritellä suorituskyvyn ja palautumisen kannalta keskeiset ravitsemustekijät
• Ymmärtää, mitä palautumisella tarkoitetaan ja miten urheilija voi tukea sitä ruokavalion
avulla
• Osaa havainnoida omaa ruokavaliotaan ja tunnistaa sen kehityskohteet
• Oppii vahvistamaan ruokavalion avulla suorituskykynsä kehittämisen mahdollisuuksia
huipulle tähtäävän harjoittelun vaatimalla tavalla
• Osaa soveltaa oppimaansa ravitsemustietoa omaan ruokavalioonsa
Keskeiset sisällöt
• Urheilijan ruokavalion kulmakivet (johdanto urheilijan ravitsemukseen huipulle
tähdättäessä, toimiva ateriarytmi, palautuminen ja ravitsemus)
• Energiatasapaino, riittävä energiansaanti (energiantarve, harjoittelun kuormitus,
perusaineenvaihdunta, fyysinen aktiivisuus, energiansaanti ruokavaliosta, ruoka-aineiden
energiasisältö)
• Ravintoaineet ruokavaliossa (ravintoaineiden luokittelu, energiaravintoaineet,
suojaravintoaineet, energia- ja suojaravintoaineiden saanti elintarvikkeista)
• Lisäravinteet osana monipuolista ruokavaliota (lisäravinteiden luokittelu, tarve ja
turvallisuus, vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, urheilijan lisäravinteet)

Urheilu ammattina, 2 op (VA04)
Tavoitteet
• Opiskelija saa valmiuksia ammattiurheilijan uralle
• Sisällöissä hyödynnetään Kasva huippu-urheilijaksi -harjoituskirjan teemoja, mutta
syventäen ja valikoiden vain osa (Kehity huippu-urheilijaksi -harjoituskirja)
• Kurssi perustuu lähiopetukseen ja käytännön harjoitteluun, myös itsenäistä työtä ja
reflektointia
Keskeiset sisällöt
• Mitä on ammattilaisuus (urheiluammattilaisuuden erityispiirteitä ja mitä on olla
ammattilainen, oman lajin ammattilaisuuden erityispiirteitä ja mitä ammattilaisuuteen
kuuluu lajissasi)
• Itsensä johtaminen (ammattiurheilijan identiteetin vahvistaminen, uskallus lähteä
ammattilaiseksi, itsetuntemus, ajanhallinta)
• Verkostoitumistaidot ja asiantuntijoiden hyödyntäminen (vuorovaikutustaidot,
yrittäjyysosaaminen)
• Urheilu työ- ja toimintaympäristönä (kaksoisura, urasiirtymä, urheilu-uran
opinnollistamine, urheilun sopimukset, vakuutukset, eläkemaksut)
• Urheilijan talousosaaminen (urheilutulot, talouden budjetointi, urheilijan yrittäjyys)
• Urheilijabrändin rakentaminen (media ja someosaaminen, esiintymistaidot,
sponsorointiyhteistyö)
• Toimiva ravitsemus (oppii ennakoimaan seuraavan päivän tarpeet (välipalat mukaan,
kerralla isompi määrä ym.), ymmärtää ravinnon merkityksen ja sen mitä erityistarpeita
itsellä on, käytännön harjoittelua huippu-urheilijan korkeatasoisen ruuan valmistamisessa,
ruoka-aineiden hankinnassa)

Evankelisluterilainen uskonto 

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä
sekä uskontojen sisäistä monimuotoisuutta
• osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiöinä
• hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria,
keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä kehittää niihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa
• kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja
työelämässä sekä keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.
Keskeiset sisällöt
Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä
• uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely sekä uskonnon ja tieteen suhde
• maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena
• uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia
uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja
yhteiset piirteet
• pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja
islamissa
• juutalaisuuden ja islamin oppi, etiikka ja elämäntapa
• juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys
länsimaiselle kulttuurille

Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op (UE02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön
näkökulmasta sekä kehittää kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan sekä pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
• perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
• osaa analysoida ja arvioida ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä mediasisältöjä ja
keskusteluja
• kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt
Maailmanlaajuinen kristinusko
• kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa
• uskonnon asema sekä uskonnon ja valtion suhteet Euroopassa
• katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty,
erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
• karismaattinen kristillisyys ilmiönä
• kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
• ekumenia ja uskontodialogi
• kristinusko ja ympäristökysymykset sekä muita ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä
kysymyksiä ja niiden taustoja

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
• tunnistaa ja osaa analysoida Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen
ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
• hahmottaa ja osaa analysoida luonnonuskontojen nykytilannetta ja keskeisiä piirteitä
• hahmottaa ja osaa analysoida uusien uskonnollisten liikkeiden taustoja ja keskeisiä piirteitä
• kehittää uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa ja valmiuksia toimia työelämässä ja
kansainvälisissä toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
• hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka, hindulaisuuden monimuotoisuus ja
vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä Intian nykypäivän uskontotilanne
• jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet
• buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja
keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
• Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja
vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan sekä Kiinan nykypäivän uskontotilanne
• shintolaisuuden keskeiset piirteet sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa
• Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa
• luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys
• uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
sekä perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella
ja neljännellä sektorilla
• ymmärtää, että tietoa uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osaalueilla
• tunnistaa ja osaa analysoida muinaissuomalaisten uskontoperinteiden ja kristinuskon
vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä
• osaa analysoida ja arvioida uskonnonvapauteen, uskonnon ja yhteiskunnan
vuorovaikutukseen sekä uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin liittyvää ajankohtaista
keskustelua
• kehittää valmiuksia osallistua uskonnollisia, katsomuksellisia ja yhteiskunnallisia
kysymyksiä koskevaan dialogiin sekä osaa toimia kulttuuri- ja katsomustietoisena ja
aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä
Keskeiset sisällöt
Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa
• Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
• uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa
lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
• uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa, uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina sekä uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa huomioiden uskonnon rooli etnisten ja kielellisten vähemmistöjen elämässä Suomessa
• muinaissuomalaiset uskontoperinteet ja niiden merkitys suomalaisessa kulttuuriperinnössä sekä kristinusko yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajana Suomessa eri aikoina
• uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri nykypäivän Suomessa
• uskontojen ja katsomusten välinen dialogi nykypäivän Suomessa

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op (UE05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää ja osaa analysoida uskonnon ja taiteen suhdetta: taiteen ja arkkitehtuurin
merkitystä uskonnoissa sekä uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
• perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti
kristinuskon, keskeisiä oppeja ja kertomuksia
• tunnistaa uskonnollista symboliikkaa ja perehtyy siihen, miten taiteessa ja
populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
• harjaannuttaa taitoa tulkita uskontoon liittyviä ulottuvuuksia taiteen ja populaarikulttuurin eri muodoissa
Keskeiset sisällöt
Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa
• uskontojen ja taiteen vuorovaikutus, uskontojen merkitys taiteen kehityksessä
• uskonnollinen taide ja uskonnon ilmeneminen eri taidemuodoissa
• uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
• uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri
muotojen avulla

Uskonto, tiede ja media, 2 op (UE06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ajankohtaista tutkimusta
• tunnistaa ja osaa analysoida uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja ja sisältöjä mediassa
• osaa analysoida uskonnon ja median välisiä suhteita sekä arvioida kriittisesti uskontoon
liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
• kehittää valmiuksia tuottaa ja esittää uskontoon liittyvää tietoa
Keskeiset sisällöt
Uskonto, tiede ja media
• uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla:
uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja
yhteiskuntatieteet
• uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
• uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
• uskontojen mediajulkisuus
• uskontoilmiön käsittely mediassa, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat,
uskontojen rooli konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskonnot ja ympäristökysymykset,
uskonnot ja eettiset kysymykset, uskontokritiikki

 

Uskonnon kertauskurssi, 2 op (UE07)
Tavoitteet
Opiskelija kertaa uskonnon kurssien keskeisimmät asiat ja valmistautuu
ylioppilaskirjoituksiin.

 

Ortodoksinen uskonto 

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä
sekä uskontojen monimuotoisuutta
• osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiönä
• tuntee ortodoksisen kirkon opin synnyn sekä Raamatun ja tradition merkityksen
ortodoksisessa kirkossa ja sen ihmiskuvassa
• hahmottaa ja osaa analysoida kristikunnan moninaisuuteen johtaneita syitä
• hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria,
keskeisiä piirteitä, kohtaamisia historiassa sekä vaikutuksia kulttuuriperintöön ja
yhteiskuntiin sekä kehittää näihin pohjautuvaa kulttuurista lukutaitoa
• kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja työelämässä sekä valmiuksia keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä
Keskeiset sisällöt
Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä
• uskonnollisuus ja uskonnot yleisinhimillisenä ilmiönä
• maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena
• uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia
uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä
• kristinuskon synty ja leviäminen, kirkolliskokoukset ortodoksisen kirkon opin, etiikan ja
ihmiskuvan muotoutumisen perustana
• kristikunnan jakaantuminen ja sen vaikutukset
• juutalaisuuden ja islamin oppi, etiikka ja elämäntapa
• juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys
länsimaiselle kulttuurille
• pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja
islamissa
• ortodoksisen kirkon, juutalaisuuden ja islamin kohtaamiset

Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa ortodoksisuuden apostolisen kirkon ja kirkkoisien perinteen jatkumona sekä
luostarilaitoksen merkityksen ortodoksisen kirkon hengelliselle elämälle
• hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon historiallista kehitystä ortodoksisen kirkon,
kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
• tutustuu ortodoksisiin paikalliskirkkoihin maailmassa ja tuntee niiden historiallista kehitystä ja sisäistä moninaisuutta
• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset, niiden syntytaustan ja keskeiset piirteet sekä
pystyy vertailemaan niitä
• tutustuu kirkkojen väliseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön
• kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt
Ortodoksisuus maailmassa
• ortodoksisen kirkon opillisten perusteiden sekä hengellisen elämän vaikutus kulttuuriin ja
ihmisten arkeen
• ortodoksisen paikalliskirkkokäsitteen muodostuminen
• Bysantin kirkko ja luostarilaitos itäisen kristillisyyden lähteenä ja sen yhteiskunnalliset
vaikutukset
• ortodoksiset kirkot Euroopassa ja muilla mantereilla sekä niiden paikalliset erityispiirteet
• orientaaliset ortodoksiset kirkot
• läntinen kristillisyys, katolinen kirkko, protestanttiset kirkot ja karismaattinen kristillisyys
sekä niiden erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnallinen vaikutus
• ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden
taustoja
• ortodoksiset kirkot ja ekumeeninen liike sekä uskontodialogi

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee maailman uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden paikallisia
vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä niiden suhdetta ortodoksiseen kirkkoon
• perehtyy Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
• tunnistaa ja osaa analysoida Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen
ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
• hahmottaa ja osaa analysoida luonnonuskontojen nykytilannetta ja keskeisiä piirteitä
• hahmottaa ja osaa analysoida uusien uskonnollisten liikkeiden taustoja ja keskeisiä piirteitä
• kehittää uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa ja valmiuksia toimia työelämässä ja
kansainvälisissä toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
• hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan, Intian nykypäivän uskontotilanne
• jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet
• buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja
keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
• Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja
vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan, Kiinan nykypäivän uskontotilanne
• shintolaisuus sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa
• Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa
• luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys
• uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee muinaissuomalaista uskonnollista perinnettä sekä tunnistaa sen ilmenemisen
suomalaisessa kulttuuriperinnössä
• tuntee ortodoksisen kirkon historialliset vaiheet Suomessa kristinuskon saapumisesta
nykypäivään saakka
• tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen osana Suomen
valtiollista ja kansallista kehitystä
• tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
sekä perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella
ja neljännellä sektorilla
• ymmärtää, että tietoa uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osaalueilla
• osaa analysoida ja arvioida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan
vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
• kehittää taitojaan toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
• kehittää valmiuksiaan osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä osaa
toimia kulttuuri- ja katsomustietoisena ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä
Keskeiset sisällöt
Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa
• muinaissuomalaiset uskontoperinteet ja niiden ilmeneminen suomalaisessa
kulttuuriperinnössä
• kristinuskon tulo Suomeen ja luostarien vaikutus ortodoksisuuteen Karjalassa
• ortodoksit lännen ja idän välissä, autonominen Suomen ortodoksinen kirkko ja
suuntautuminen suomalaiseen yhteiskuntaan
• kielelliset ja kansalliset ortodoksiset vähemmistöt Suomessa
• luterilainen ja katolinen kirkko sekä muita uskonnollisia yhteisöjä Suomessa
• kristinusko suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajana Suomessa eri aikoina
• uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa, uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina sekä uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
• uskonnon rooli etnisten ja kielellisten vähemmistöjen elämässä Suomessa
• uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa ja osaa analysoida yleisesti uskontojen ja taiteen suhdetta
• kehittää taitojaan tulkita uskonnollisen taiteen eri muotoja
• perehtyy taiteen eri muotojen ilmaisutapoihin ja siihen, miten niissä tuodaan esille
uskontojen, erityisesti kristinuskon ja ortodoksisen kirkon, keskeistä opetusta
• tunnistaa ja tietää ortodoksisen ja muun kristillisen taiteen eri ilmaisumuotoja
• ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron
• tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja tunnistaa uskonnon vaikutuksen nykypäivän
taiteessa ja kulttuurissa
Keskeiset sisällöt
Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus
• uskontojen ja taiteen vuorovaikutus ja uskontojen merkitys taiteen kehityksessä
• uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa
• ortodoksisen taiteen muodot: kirkkomusiikki, ikonitaide, arkkitehtuuri, hymnografia
• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
• uskontojen ja erityisesti ortodoksisuuden ilmeneminen tämän päivän taiteessa

Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
• osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
• perehtyy ortodoksisuuden ja eri uskontojen kansalliseen ja kansainväliseen mediakuvaan
• perehtyy tieteen ja median esille tuomiin eettisiin kysymyksiin ortodoksisen kirkon perinteen ja etiikan näkökulmasta
• perehtyy tieteen ja ortodoksisen kirkon ihmiskuvaan
• hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ortodoksiseen kirkkoon liittyvää ajankohtaista tutkimusta
Keskeiset sisällöt
Ortodoksisuus, tiede ja media
• uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
• uskonnollisen kielen ja symbolien käyttö eri medioissa
• uskontojen mediajulkisuus ja ortodoksisen kirkon mediamaailma
• uskonnon käsittely mediassa, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat, uskontojen rooli konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskonnot ja ympäristökysymykset, uskonnot ja eettiset kysymykset, uskontokritiikki
• tiede, media ja ortodoksisen kirkon eettinen opetus

Venäjä, A-oppimäärä (VEA)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (VEA01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
• syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
• soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja
• oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
• pystyy suhteuttamaan osaamistaan kohdekielen oppimäärän opiskelulle määriteltyyn
taitotasoon (ks. taulukko).
Keskeiset sisällöt
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
• kohdekieli porttina sukulaiskielten oppimiseen ja osaamiseen
• tavoitteiden asettelu kohdekielen opiskelulle
• oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen kohdekielen näkökulmasta
• monikielisyys voimavarana
• erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
• toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen
keskustellen

Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op (VEA02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
• kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
• vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
• syventää tietoaan kohdekielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden
näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen
• kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
• rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon
rakentajana
• puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
• kohdekielen äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; kohdekielen variantit ja
vertailua muihin kieliin
• viestintätyylit erilaisissa medioissa

Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (VEA03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
• pystyy tuottamaan tekstejä kuvaillen itselleen tärkeitä kulttuuriaiheita tai -ilmiöitä
• vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.
Keskeiset sisällöt
Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä
• luova toiminta
• kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
• itseilmaisu identiteetin rakentumisessa

Kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (VEA04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin
• kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
• hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.
Keskeiset sisällöt
Kieli vaikuttamisen välineenä
• vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
• ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
• yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
• neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
• median rooli asenteiden muokkaajana

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (VEA05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
• kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.
Keskeiset sisällöt
Kestävä tulevaisuus ja tiede
• opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
• erilaiset tulevaisuudenvisiot
• kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia
ongelmia
• yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, esimerkkejä tieteellisistä teksteistä

Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (VEA06)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai
urasuunnitelmille
• rohkaistuu kohdekielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa
• kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.
Keskeiset sisällöt
Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä
• jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
• kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
• kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
• itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (VEA07)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
• kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden
analysoimiseksi
• osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.
Keskeiset sisällöt
Ympäristö ja kestävä elämäntapa
• globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
• kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
• esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
• ratkaisukeskeisyys

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (VEA08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
• vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
• vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
• harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.
Keskeiset sisällöt
Viesti ja vaikuta puhuen
• puhumisen eri piirteet
• kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
• dialogisuus
• oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen
opiskelijoiden tarpeiden mukaan

Venäjä, B3-oppimäärä (VEB3)

Perustason alkeet 1, 2 op (VEB31)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä
hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
• löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
• hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 1
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Perustason alkeet 2, 2 op (VEB32)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 2
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet

Perustason alkeet 3, 2 op (VEB33)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustason alkeet 3
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu

Perustaso 1, 2 op (VEB34)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 1
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Perustaso 2, 2 op (VEB35)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 2
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet

Perustaso 3, 2 op (VEB36)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 3
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Perustaso 4, 2 op (VEB37)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 4
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat

Perustaso 5, 2 op (VEB38)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Perustaso 5
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki

Suomalainen yhteiskunta, 2 op (YH01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa lukea ja tuottaa oppiaineelle ominaista asiatekstiä
• ymmärtää suomalaisen yhteiskuntarakenteen perusteet
• tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet, osaa toimia
aktiivisena kansalaisena sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
• tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia
hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
• osaa tarkastella ja arvioida median välityksellä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
• pystyy tarkastelemaan demokratian mahdollisuuksia ja haasteita analyyttisesti erilaisista
näkökulmista
• osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja
yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta
• osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia keinoja käyttävää poliittista kansalaisvaikuttamista paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa.
Keskeiset sisällöt
Suomalainen yhteiskunta
Suomen yhteiskunnan rakenne
• Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
• väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät
Demokratia ja oikeusvaltio
• ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
• oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta
Hyvinvointi ja tasa-arvo
• yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus
• pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet
Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen
• yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja suomalainen
sopimusyhteiskunta
• kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
• Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
• median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen

Taloustieto, 2 op (YH02)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä
• tuntee kansantaloustieteen käsitteet ja peruslähtökohdat
• osaa tulkita talouteen liittyviä tilastoja ja kuvioita
• ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
• osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä sekä hallita ja suunnitella omaa talouttaan
• osaa tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen
kytkeytymisen globaaliin talouteen
• osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja sekä
analysoida talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja, niiden taustoja ja vaikutuksia.
Keskeiset sisällöt
Taloustieto
Kansantalous ja sen toimijat
• talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen
• kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus
• oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen
Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
• vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla
• työ, yrittäjyys ja yritykset
• Suomi globaalin talouden osana
• rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta
• talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset
Talouspolitiikka
• kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
• julkinen talous ja sen tasapaino
• talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH03)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä
• ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja
verkottumista
• tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa
• ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena
• osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman
elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
• osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen
turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.
Keskeiset sisällöt
Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen
• ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus
• kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet
• Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja
• kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti
Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen
• eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus
• Suomi osana EU:n päätöksentekoa
• EU:n talous- ja aluepolitiikka
• EU globaalina toimijana
Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä
• paikallinen ja kansallinen turvallisuus
• Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka
• muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

Lakitieto, 2 op (YH04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen
ajattelun periaatteet
• osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa
• tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa
soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin
• osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä
esitettyjä näkemyksiä.
Keskeiset sisällöt
Lakitieto
Oikeusjärjestyksen perusteet
• juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet
• oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö
• oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
• oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos
Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla
• sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
• perhe- ja jäämistöoikeus
• varallisuusoikeus
• tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus
• työoikeus
• asumiseen liittyvä sopimusoikeus
• hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa
• prosessi- ja rikosoikeus
• ympäristöoikeus

Yhteiskuntaopin kertauskurssi, 2 op (YH05)
Tavoitteet
• hallita oppiaineen lukion oppimäärä
• harjaantua esseevastaamisessa
Keskeiset sisällöt
• moduulien keskeisten sisältöjen kertaamista
• hienosäätöä erilaisten aineistotehtävien ratkaisemiseen

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI01)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja
ilmaisutapoja
• rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
• osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.
Keskeiset sisällöt
Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
• keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä
niiden yhdistelmät
• tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
• erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta
kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
• tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
• kielen- ja tekstinhuoltoa

Kieli- ja tekstitietoisuus ja vuorovaikutus 1, 2 op (ÄI0203)
Tavoitteet
Kieli- ja tekstitietoisuus
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
• syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
• ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.
Vuorovaikutus 1
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja
identiteetistä
• syventää ryhmäviestintätaitojaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä
• oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua
eri vuorovaikutustilanteissa.
Keskeiset sisällöt
Kieli- ja tekstitietoisuus
• erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja
yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
• monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
• kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet
Vuorovaikutus 1
• oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen,
kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
• vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja
nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
• kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu

Kirjallisuus 1, 2 op (ÄI04)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan
• tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
• monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta
tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen
• ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.
Keskeiset sisällöt
Kirjallisuus 1
• kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen
lukeminen ja kirjoittaminen
• kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
• kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä,
esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
• kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja

Tekstien tulkinta 1, 2 op (ÄI05)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
• ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja
median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
• oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan
niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta
• perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja
taitoja.
Keskeiset sisällöt
Tekstien tulkinta 1
• sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot
• vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset
keinot
• lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet
• puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista

Kirjoittaminen 1 ja vuorovaikutus 2, 2 op (ÄI0607)
Tavoitteet
Kirjoittaminen 1
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
• syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin
merkityksiin
• syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien
luotettavuutta.
Vuorovaikutus 2
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
• kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös
digitaalisissa ympäristöissä
• syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.
Keskeiset sisällöt
Kirjoittaminen 1
• kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely,
muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa
• tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia
Vuorovaikutus 2
• esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu
• puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot
• vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
• puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi

Kirjallisuus 2, 2 op (ÄI08)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana
muuttuvaa yhteiskuntaa
• ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
• tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia.
Keskeiset sisällöt
Kirjallisuus 2
• Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana
maailmankirjallisuutta
• kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja
kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
• tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan
sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta

Vuorovaikutus 3, 2 op (ÄI09)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
• kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia
rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä
ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
• syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.
Keskeiset sisällöt
Vuorovaikutus 3
• opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin,
neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot
• oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset
keinot
• erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden
analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
• dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka
• mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli
PUHVI-kokeeseen

Kirjoittaminen 2, 2 op (ÄI10)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
• kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.
Keskeiset sisällöt
Kirjoittaminen 2
• kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
• tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet
• kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu
• aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä
• tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa

Tekstien tulkinta 2, 2 op (ÄI12)
Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
• osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä
• ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa
• osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Keskeiset sisällöt
Tekstien tulkinta 2
• monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan
rakentaminen sekä käsitteiden käyttö
• erilaisia tapoja tulkita tekstejä
• tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa
• monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot
sekä rakenteet

Ilmaisutaito, 2 op (ÄI12)
Tavoitteet
• kehittää ilmaisemisen tapoja
• lisätä esiintymisrohkeutta
• kehittää vuorovaikutustaitoja
• harjoittaa toiminnallisia työtapoja
• tutustua draaman tekemisen vaiheisiin.
Keskeiset sisällöt
• erilaiset ryhmäytymis-, keskittymis-, aisti- ja liikeharjoituksia jne.
• monipuolisia improvisaatioharjoituksia
• näyttelijäntyön harjoituksia, esim. rooli, status
• käsikirjoituksen työstäminen
• esityksen valmistelu, harjoittelu ja esittäminen
• Painopiste sovitaan opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Opintojakson arviointi
Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Luova kirjoittaminen, 2 op (ÄI13)
Tavoitteet
• kehittää kirjoittamisen taitoja
• vahvistaa jokaisen omaa persoonallista kirjoittamistyyliä
• harjoitella ja monipuolistaa kaunokirjallisten keinojen käyttöä
• vahvistaa kirjallista itsetuntoa
• oppia antamaan ja saamaan palautetta
• oppia saamaan tukea kirjoittajayhteisöltä
• kehittää itsearviointitaitoja
Keskeiset sisällöt
• monipuolisia luovia kirjoittamisharjoituksia
• tekstien muokkaamista palautteen avulla
• proosan, lyriikan ja draaman ilmaisutavat
Opintojakson arviointi
Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kielenhuolto- ja tukikurssi, 2 op (ÄI14)
Tavoitteet
• kehittää asiatekstien tuottamisen ja huoltamisen taitoja
• varmentaa kirjoitetun kielen sääntöjen hallintaa
• varmentaa sujuvaa asiatyyliä
• tukea varsinkin kirjoitustaitoa
• kerrata viittaustekniikkaa
• opetella tekstin avaamisen apuvälineiden käyttöä
• kerrata muita kirjoittamisen perustaitoja
Keskeiset sisällöt
• monipuolisia kielenhuoltoharjoituksia
• kielenhuoltosääntöjen kertaamista
• omien tekstien muokkaamista
• oman kielenhuoltopaketin koostamista
• Painopiste sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan
Opintojakson arviointi
Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.