Oppituntitilanne, ryhmätyöskentelypisteet

Opiskelu

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lukiossa suunnittelet itse oman yksilöllisen oppimispolkusi. Opinnot voit suorittaa 2-4 vuodessa.

Maksuttomuus

Lukioissa opetus on maksutonta. Samoin lukion oppimateriaalit päätelaitteineen ovat opiskelijoille maksuttomia. Myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on maksutonta viiden ensimmäisen kokeen osalta.

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta. Lukio-opetukseen voi kuitenkin sisältyä myös maksullisia opintokäyntejä. 

Oikeus maksuttomuuteen päättyy sen kalenterivuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.


Lukion sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään usein rinnakkain, joten opiskelujen alkuvaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota eri ympäristöjen toimintaan ja pyytää opettajalta ohjausta eri ympäristöjen käyttöön ja niissä opiskeluun.

Lukion käytänteitä

Lukioon tullessasi perehdy ensin mm. tuntijakoon ja kursseihin sekä koulun käytänteisiin. Opintojen edetessä ylioppilaskokeet ja valmistumiseen liittyvät asiat tulevat ajankohtaisiksi.

Jokainen moduuli ja opintojakso arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen opinnoista riippumatta. Arviointi osoittaa, missä määrin opiskelija on saavuttanut moduulin tai opintojakson alussa määritellyt tavoitteet. Arviointi voi perustua mm. kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin. Jatkuva näyttö tarkoittaa harrastuneisuutta, annettujen tehtävien suorittamista annettujen aikataulujen mukaan, tuntiaktiivisuutta ja halua osallistua aiheen käsittelyyn.

Arviointi suoritetaan vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin perustaksi on oltava riittävästi näyttöjä opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Myös arvosana 4 edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Erityisen tuen tarpeesta riippuen opiskelijan on mahdollista saada kokeessa mm. lisäaikaa, osittain tai kokonaan muu kuin kirjallinen koenäyttö, käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa. Järjestelyt ovat vähintään samat kuin, mitä ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista.

 

Takaraja jakson opintojen suorituksille on seuraavan jakson toisena uusintakuulustelupäivänä. 5. jakson osalta viimeinen palautuspäivä on 5. jakson uusintapäivänä elokuussa. Opintosuoritusten palautuspäivästä päättää opettaja. Puuttuvat suoritukset alentavat arvosanaa tai johtavat moduulin tai
opintojakson keskeytymiseen. Jos opiskelija on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia poissa kokeesta, hänen suorituksensa arvioidaan myöhemmin. Jos olet sairas koepäivänä, ilmoita itse opettajalle Wilmassa tai pyydä huoltajiasi merkitsemään Wilmaan poissaolosi heti aamulla.

 

Jos opiskelijalla on poissaoloja, opettaja voi määrätä tapauskohtaisesti hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi. Opettaja voi poissaolojen vuoksi jättää moduulin tai opintojakson arvostelematta. Keskeytettyä ja hylättyä koulukohtaista moduulia tai opintojaksoa ei lasketa päättötodistuksen opintokertymään. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen moduuli tai opintojakso lasketaan päättötodistuksen opintokertymään, kun oppiaineen oppimäärän  päättöarvosanan edellytykset täyttyvät.

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien moduulien ja opintojaksojen arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen moduuleja ja temaattisten opintojen moduuleja joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty).
Koulukohtaiset soveltavat moduulit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä.

Opintosuoritusten kirjainarvioinnissa käytetään seuraavia merkintöjä:
S hyväksytysti suoritettu
H hylätty
M moduuli suoritettu, opintojakso kesken (käytetään yli jakson menevissä opintojaksoissa)
A avoin, opiskelija on osallistunut opetukseen/keskeneräinen moduuli tai opintojakso

 • mahdollisuus täydentää ja suorittaa loppuun seuraavan jakson toiseen
  uusintakuulusteluun mennessä, 5. jakson avoimet suoritukset tulee suorittaa syksyn
  ensimmäiseen uusintapäivään mennessä
 • opiskelijan vastuulla on hoitaa puuttuvat suoritukset kuntoon annetussa ajassa
 • Kirjautumalla Wilmaan selaimella, näkee opiskelija Opinnot → Suoritukset
  -välilehdeltä opettajan kirjaukset miksi suoritus on avoin.

K keskeyttänyt

 • esim. opintoihin kuuluva tehtävä jää palauttamatta tai poissaoloja on liikaa.
 • Jos opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa kyseisen moduulin tai opintojakson, on se aloitettava alusta

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti.

LOPS21
Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja, joista voi olla hylättyjä (4) opintoja enintään
2–5 opintopistettä 0 opintopistettä
6–11 opintopistettä 2 opintopistettä
12–17 opintopistettä 4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja
valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.
Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti
suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Hylättyjä valtakunnallisia (arvosana 4) voi siis poistaa.

LOPS16

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä (4) kurssiarvosanoja enintään.
1–2 kurssia 0 kurssia
3–5 kurssia 1 kurssi
6–8 kurssia 2 kurssia
9 kurssia tai enemmän 3 kurssia
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja.

 

 

1. Järjestyssäännön tavoite
Järjestyssäännön noudattaminen varmistaa turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön. Järjestyssääntö koskee nuorisoasteen lukiokoulutusta, ja se on osa toimintajärjestelmää. Aikuislinjan opiskelijoita koskevat määräykset, jotka liittyvät lukion tiloihin, omaisuuteen ja ulkoalueisiin. Koulutuksen järjestäjä on vahvistanut järjestyssäännön 19.1.2006.

2. Järjestyssäännön voimassaolo ja noudattaminen
Opiskelijan on noudatettava lukion järjestyssääntöä sekä henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä. Järjestyssääntö on voimassa koulutyöhön kuuluvassa opetuksessa, lukion tiloissa ja tilaisuuksissa, opinto-, kilpailu- ja esiintymismatkoilla, tutustumiskäynneillä sekä lukion ulkoalueilla. Opiskelijan on käyttäydyttävä moitteettomasti sekä turvattava ja edistettävä työrauhaa.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat siitä, että koulurakennus, luokat ja ympäristö säilyvät turvallisina, siisteinä ja viihtyisinä. Jokainen noudattaa jätehuollosta annettuja ohjeita. Opiskelijoiden on oltava oppitunnin alkaessa opetuspaikassa tehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukanaan. Oppitunneille ja kokeisiin saavutaan myöhästymättä.

3. Turvallisuus ja yleinen järjestys
Lukion tiloissa ja ulkoalueilla liikutaan rauhallisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään vain niille varatuille paikoille. Äkillisen vaaratilanteen sattuessa on tärkeää, että poistumistiet ja kulkuväylät ovat esteettömiä.

Opiskelijan tulee käsitellä lukion omaisuutta huolellisesti. Opiskelijan on korvattava omaisuudelle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain (412 / 74) mukaisesti.

Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia. Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.

Tietokonelaitteistot ja –ohjelmistot ovat tärkeä osa opetusvälineistöä. Ohjelmistojen asennuksia sekä niiden muutoksia saa suorittaa vain atk -henkilöstön luvalla. Erikoisluokissa havaituista toimintahäiriöistä on ilmoitettava opettajalle tai laitteistojen huollosta vastaaville henkilöille.

4. Tupakointi, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty lukion tiloissa, lukion ulkopuolella järjestetyissä koulun tilaisuuksissa sekä lukion ulkoalueilla.

Alkoholin, huumeiden ja huumaavasti vaikuttavien aineiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksenalaisena esiintyminen lukion alueella ja sen tilaisuuksissa on kielletty. Huumeiden hallussapidosta ja käyttämisestä ilmoitetaan aina poliisiviranomaiselle.

5. Ojentaminen ja kurinpito
Laiminlyönneistä ja rikkomuksista opiskelijan ojentamiseksi käytettävät menettelyt ovat:

 • opiskelijan puhuttelu
 • häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai lukion järjestämästä tilaisuudesta
 • rehtorin kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen.

MPASSid:n avulla oppijat ja opettajat kirjautuvat oppimisympäristöihin tutuilla, koulun antamilla Wilma-tunnuksilla seuraavalla tavalla.

Valitse kirjaudu ja MPASS-kirjautuminen.
Etsi koulu Sotkamon lukio (Sotkamo) ja syötä Wilma-tunnukset.

Opettajat jakavat / aktivoivat moduulien materiaalikoodit (lisenssit) opiskelijoille. Oppiaineen lisenssi avaa oppiaineen kaikkien moduulien digikirjat. Lisenssit ovat voimassa

 • Otava: vuoden myöntöpäivästä ja ne aktivoidaan uudelleen tarpeen mukaan
 • SanomaPro: lukuvuoden ajan (31.7. saakka) ja ne aktivoidaan uudelleen aina lukuvuoden alussa

Lukihäiriö

Lukion erityisopettaja pitää lukitestauksia. Jos epäilet, että sinulla voisi olla lukihäiriö, ole yhteydessä erityisopettajaan.

Lukihäiriötodistuksen saaneet opiskelijat voivat kursseilla ollessaan sopia tapauskohtaisista erityisjärjestelyistä kurssin opettajan kanssa. Lisäksi he ovat oikeutettuja lisäaikaan yo-kokeissa.

Lukiolain 25§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Jokainen poissaolotunti on selitettävä kurssin opettajalle. Selitys on oltava huoltajan, valmentajan tai ryhmänohjaajan kuittaamana kirjallisena tai Wilmassa.

Poissaolokäytänteet
Poissaolojen myöntämisen ehtoja ovat

1. Opiskelijan täyttämä Wilman lomake ”Opiskelusuunnitelma (poissaolon ajaksi)”. Lomake tulee täyttää hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen poissaolojaksoa (kisamatka, leiritys tai anottu loma/vapaa).
JA
2. Poissaoloanomus huoltajalta (paperilla tai Wilma-viestillä ryhmänohjaajalle/rehtorille)
1-3 päivää: ryhmänohjaajalle
yli 3 päivää: rehtorille
tai valmentajien hyväksymä urheilupoissaolo

Urheilijoiden tulee saada valmentajalta etukäteen hyväksyntä valmennusleirille tai kilpailumatkalle osallistumisesta. Leirin aikana tapahtuvasta opiskelusta on sovittava aina kunkin kurssin opettajan kanssa ennen leirille lähtöä. Sovitut asiat on oltava kirjattuna Wilman lomakkeella. Poissaoloja eivät ole koulun omaan toimintaan esim. juhlien järjestelyyn liittyvät poissaolot silloin kun niihin on myönnetty lupa. Myöskään ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen ei aiheuta poissaoloja. Autokoulun vuoksi saa olla poissa korkeintaan yhdeltä opetustuokiolta ko. kurssia kohden.

Oppilaan on pääsääntöisesti oltava läsnä yli 80% opetustunneista. Mikäli poissaoloja on enemmän, opettajalla on oikeus pyytää opiskelijalta lisänäyttöjä tai harkitessaan jättää arvioimatta. Lisätehtävät on tehtävä ja palautettava ennen kurssin päättymistä. Mikäli poissaoloja on 50% opetustunneista tai enemmän, kurssin normaali suoritus keskeytyy ja se tulee itsenäisesti suoritettavaksi. Poissaolot on selvitettävä kaikissa tapauksissa. Tällöin annetaan selvitys vanhemmalta, valmentajalta, terveydenhoitajalta tai ryhmänohjaajalta. Tämä koskee myös 18 vuotta täyttäneitä oppilaita. Oppilaan tulee aina välittömästi (seuraavan tunnin alussa) ilmoittaa kurssia opettavalle opettajalle poissaolon syy.

Ryhmänohjaaja voi tarvittaessa myöntää luvan enintään kolme päivää kestävään ja rehtori yli kolme päivää kestävään poissaoloon. Jos opiskelija on poissa kurssin ensimmäiseltä tunnilta, hänen tulee vahvistaa osallistumisensa kurssille joko ryhmänohjaajalle tai kansliaan.

Jokaisen opiskelijan kannattaa lisäksi muistaa, että poissaolot voivat alentaa kurssiarvosanaa, jatkuvan näytön puuttuessa.

Poissaolo kokeesta
Mikäli opiskelija on sairaana tai muusta rehtorin hyväksymästä syystä poissa kokeesta jakson tunnille tai päättöviikolla, ko. kurssin opettaja päättää yhdessä opiskelijan kanssa kurssikokeiden suorittamisesta. Erillisen suoritusmahdollisuuden järjestäminen edellyttää, että poissaolosta on ilmoitettu viimeistään koepäivänä ko. opettajalle tai kansliaan ja siihen on hyväksyttävä syy.

 

Itsenäisessä opiskelussa korostuu opiskelijan oma vastuu opintojen etenemisestä. Opiskelijan itsenäisen työskentelyn ohjaamisessa noudatetaan seuraavia yleisohjeita:

 • Aineenopettaja/rehtori on luvan antaja. Opiskelija sopii itsenäisestä opiskelusta opettajan kanssa ennen opiskelun alkua. Sopimus tehdään kirjallisesti. Sopimuksessa määritellään suoritustapa, suoritusaika ja opettajalta saatava ohjaus opiskelun aikana.
 • Itsenäiseen suorittamiseen kuuluu kokeen lisäksi muita tehtäviä. Itsenäisesti opiskeltava moduuli tai opintojakso suoritetaan opettajan kanssa sovitun ajan kuluessa, jonka jälkeen opiskelija osallistuu päättökokeeseen päättöviikolla tai uusintakuulustelussa. Mikäli opiskelija ei ole opettajan antamaan määräpäivään mennessä palauttanut vaadittuja tehtäviä, opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua päättökokeeseen.
 • Tenttiin on ilmoittauduttava vähintään viikkoa ennen tenttiä. Tentit suoritetaan päättöviikon koepäivinä tai uusintakuulustelupäivinä.
 • Kielten moduuleissa ja opintojaksoissa on rajoituksia tenttimiseen esim. suulliset opintojaksot
 • Itsenäisestä suorituksesta tulee saada vähintään arvosana 5.

Suosituksia tenttimiseen

 • Ei tentitä oppiaineen ensimmäistä moduulia.
 • Tentitään enintään yksi moduuli/ oppiaine.
 • Samassa jaksossa tentitään enintään yksi moduuli.
 • Opiskelijan opintomenestys on riittävällä tasolla, jotta aineenopettaja voi luottaa tenttimisen onnistuvan.

Ensimmäiselle vuosikurssille valinnat tehdään valmiiksi ja ensimmäisen vuoden opinnot ovat pitkälti luokallisena. Kurssivalintoja tarkistetaan ja tarvittaessa muokataan.

Tulevan lukuvuoden kurssitarjotin valmistuu keväisin neljännen jakson aikana.
Tarjottimen valmistuttua ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat tekevät valinnat seuraavaksi lukuvuodeksi ohjatusti opinto-ohjaajien kanssa. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat tekevät valinnat itsenäisesti. Valintojen tekoa varten tarjotin avataan opiskelijoille ja aikatauluista annetaan tarkennetut ohjeet etukäteen. On ensiarvoisen tärkeää tehdä valinnat tarjottimen ollessa auki.

Valintoja on aina mahdollista tarkistaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Huolehdithan, että Wilmassa oleva yo-kirjoitussuunnitelma on ajan tasalla.

Lomakkeet

 • Lukion opiskelijan kuvaus- ja julkaisulupien päivitys, huoltaja näkee
 • Opiskelijakortti Slicen tiedonsiirtolupa
 • Opinto-ohjauksessa käytettävät lomakkeet:
  • A. Opiskelusuunitelma
  • B. Ylioppilastutkintosuunnitelma
  • C. Jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • Erityisopettajan lomake
  • D. Henkilökohtainen opintosuunnitelma
   Näkyy Wilmassa Tuki-välilehdellä, jos opiskelijalle on tämä tehty.
 • Opiskelijan lomakkeet, joiden tiedot myös opettajat näkevät:
  • Opiskelusuunnitelma (poissaolon ajaksi
  • Tentit ja muut itsenäiset suoritukset
  • Ylioppilaskirjoituksten suunnitelmat

Tulosteet

 • YO: ilmoittautumiset ja suoritukset
 • Lukion jaksotodistus