Ruotsi

Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Poikkeamisista on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. RUB 8 suoritetaan kuitenkin opintojen alussa tai toisen vuoden syksyllä, mikäli eteneminen ensimmäisen vuoden kursseilla on ollut ontuvaa.  Kurssin RUB10 voi sijoittaa opintoihinsa milloin tahansa kurssin RUB03 jälkeen. Tenttimistä ei suositella.

PAKOLLISET KURSSIT

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1.  Minun ruotsini (RUB01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

2.  Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB02)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3.  Kulttuuri ja mediat (RUB03)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

4.  Monenlaiset elinympäristömme (RUB04)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB05)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

VALTAKUNNALISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB06)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

7. Kestävä elämätapa (RUB07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

0. Ruotsin johdantokurssi (RUB00)

Kurssi on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat saaneet hylätyn arvosanan kurssista 1 ja opiskelijoille, jotka aloittavat ruotsin opinnot jaksossa 2 ja ovat lisäksi saaneet numeroa 7 heikomman arvosanan yläkoulun päättötodistukseen. Lopputesti, jolla voi korottaa kurssin 1 hylättyä arvosanaa.

Suoritusmerkinnän saanti edellyttää lopputestin suorittamista.

8. Ruotsin tukikurssi (1. vsk) (RUB08)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kurssilta 1 arvosana 4, tai jos kurssi on jäänyt jostain muusta syystä kesken, esim. liiallisten poissaolojen takia. Kurssin aikana käsitellään ruotsin keskeisimpiä peruskielioppiasioita mm. verbien ja substantiivien perustaivutus, verbien aikamuodot, päälauseen sanajärjestys sekä adjektiivien taivutus.

Kurssilla ei ole oppikirjaa. Oppimateriaalin saat opettajalta.

Kurssissa on numeroarvostelu. Korkein arvosana, jonka voi saada on 7.

9. Ruotsin tukikurssi (2. vsk) (RUB09)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat saaneet hylätyn arvosanan kurssista 3 ja/tai kurssista 4. Kurssi jatkaa ruotsin kieliopin perusasioiden kertaamista keskittyen kurssien 3 ja 4 sisältöihin. Kursseilla kerrataan lisäksi e.m. kurssien keskeisintä sanastoa . Loppukokeessa voi korottaa hylättyä arvosanaa.

10. Ruotsin kertaus -ja tukikurssi abiturienteille (RUB10)

Kurssilla keskitytään ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppeihin. Tehdään kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia kerraten samalla sanastoa. Laaditaan useampi kirjoitustehtävä ja kerrataan keskeisintä kielioppia. (Voidaan tehdä preliminäärikoe.) Arviointi suoritusmerkinnällä.