Psykologia

PAKOLLINEN KURSSI

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä
 • tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
 • osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita
 • ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

2. Kehittyvä ihminen (PS02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
 • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
 • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
 • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
 • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
 • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
 • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
 • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
 • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
 • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
 • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologiassa ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

6. Psykologian kertauskurssi (PS06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa psykologian kurssien keskeisimmät asiat ja valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin.

7. Sosiaalipsykologia (PS07)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • Ymmärtää ihmisen sosiaalisen toiminnan perusteet.
 • Tuntee sosiaalisen vaikuttamisen keinot.
 • Osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisten suhteiden tarkastelussa.
 • Ymmärtää kulttuurin merkityksen sosialisaatiossa ja kulttuurierojen ilmenemisen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
 • Ymmärtää erilaisia sosiaalisia verkostoja ja ryhmä- ja joukkokäyttäytymistä

Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.

8. Ihmissuhdekurssi (PS08)

Psykologian ja uskonnon soveltava kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • Avartaa minäkuvaansa ja vahvistaa itsetuntoaan
 • Saa tietoa elämänkaaren eri vaiheista
 • ymmärtää paremmin yleisiä sosiaalisia lainalaisuuksia
 • Saa tietoa kriisien ja ristiriitatilanteiden hallinnasta
 • Ymmärtää viestinnän merkityksen ihmissuhteissa.
 • Yhdistää teoreettista tietoa käytännön elämään.

Kurssilla käytetään paljon elämyksellisiä menetelmiä.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinällä edellyttäen, että kurssin tavoitteet on saavutettu.