Ortodoksinen uskonto

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävien –ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Sekä pakolliset että syventävät kurssit (UO01-UO05) arvostellaan numeroilla. Soveltavat kurssit (UO06-UO10) arvostellaan suoritusmerkinnällä. Itsenäisesti voi suorittaa kurssit UO04 ja UO05.

PAKOLLISET KURSSIT

1. Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
 • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
 • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
 • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

2. Ortodoksisuus maailmassa (UO02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
 • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
 • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
 • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
 • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
 • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
 • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
 • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UO03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UO04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt
 • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa
 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä
 • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin
 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

5. Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa (UO05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä
 • tunnistaa ja tietää ortodoksisen taiteen erityispiirteet
 • perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä
 • tunnistaa eri uskontojen opin ilmenemismuotoja taiteessa
 • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron
 • tunnistaa uskonnon vaikutuksen nyky- ja populaaritaiteeseen.

6. Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa (UO06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti
 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.