Opinto-ohjaus

PAKOLLISET KURSSIT

1. Minä opiskelijana (OP01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
  • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
  • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
  • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
  • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
  • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

3. Työelämään tutustuminen (OP03)
Kurssi tehdään itsenäisesti kesätöissä tai koeviikon kokeettomina päivinä. Kurssi on mahdollista suorittaa myös työskentelemällä iltaisin tai viikonloppuisin. Itse hankittu työpaikka on kurssin suorittamisen edellytys. Työelämäkurssin yhteenlaskettu tuntikertymä tulee olla vähintään 30 x 60 minuuttia. Opiskelija tekee työhakemuksen ja CV:n ja esittää ne opinto-ohjaajalle. Tämän lisäksi opiskelija tekee esseen tai raportin, jossa hän ottaa selvää työelämään liittyvistä teemoista.

4. Tutortoiminta (OP04)
Tutortoiminnan tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja turvallisuudentunnetta sekä helpottaa uusien opiskelijoiden sopeutumista uuteen opiskeluyhteisöön ja lukio-opiskeluun. Tutoreita valmennetaan tehtäviinsä kouluttamalla ja kouluttajina toimivat opinto-ohjaajat. Tutorit toimivat tehtävässään kaksi lukuvuotta.