Musiikki

PAKOLLISET KURSSIT

1.  Musiikki ja minä (MU01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

2.  Moniääninen Suomi (MU02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

3.  Ovet auki musiikille (MU03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

4.  Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

5. Musiikkiprojekti (MU05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla suunnitellaan ja harjoitellaan sekä toteutetaan ohjelmaa koulun juhliin, työstetään äänite tai  oppiaineiden välinen projekti.

6. Kuorokurssi (MU06)

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa käyttämään lauluääntään sekä kehittämään sitä ilmaisun välineenä. Tavoitteena on, että opiskelija saa kurssin aikana positiivisia kokemuksia ja iloa  ryhmässä laulamisesta ja mahdollisesti jatkaa laulamista harrastuksena tai esim. yliopisto-opintojen aikana osakuntien kuorotoiminnassa.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin, kuten hengitystekniikkaan, äänenmuodostukseen ja ilmaisuun. Lauluohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylilajeja, yksi- ja moniäänisiä lauluja. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmiston sisältöön.


MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA SUORITETUT MUSIIKIN KURSSIT

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään soveltaviksi kursseiksi  musiikkioppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Opiskelija tuo lukioon todistuksen suoritetuista opinnoista. Siitä otetaan kopio koulun arkistoon.

Hyväksi lukeminen:
Lukion aikana tehdyt peruskurssitasoiset suoritukset 1 kurssi / suoritus.
Lukion aikana tehdyt ylempitasoiset suoritukset 2 kurssia / suoritus.

Soveltaviksi tai koulun ulkopuolisiksi kursseiksi voidaan hyväksi lukea myös muita musiikkioppilaitosten opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan tai sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.