Maantiede

Suositus suoritusjärjestykseksi GE01, GE02, GE03, GE04, GE05 (maantiedon reaalikoetta edeltävässä jaksossa) Tarvittaessa GE02 on mahdollista suorittaa ennen GE01 –kurssia. Itsenäinen opiskelu ei ole mahdollista kursseilla GE04 ja GE05. GE06 kurssille osallistuminen ei edellytä muiden maantieteen syventävien kurssien suorittamista.

PAKOLLISET KURSSIT

1.  Maailma muutoksessa (GE01)

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

2.  Sininen planeetta (GE02)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

3.  Yhteinen maailma (GE03)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi 

käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE04)

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

5. Maantieteen kertauskurssi (GE05)

Tavoitteet
Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja asioita

Keskeiset sisällöt
Pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä asioita ja maantieteen yo-tehtäviä

6. Matkailumaantiede (GE06)

Kurssin tavoitteena on perehtyä matkailuilmiöön erityisesti paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet ja hahmottaa matkailun lähtöalueista, kohdealueista ja matkailureiteistä koostuvana alueellisena vuorovaikutusjärjestelmänä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kansainvälisen ja kotimaanmatkailun edellytyksiä, ilmenemismuotoja sekä alueellisia, paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.

Keskeiset sisällöt:
Kurssi on soveltuvilta osin toiminnallinen kurssi, jonka aikataulu ja aihesisällöt  suunnitellaan opiskelijoiden mielenkiinnon ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kurssin toteuttamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Teemoja: luontomatkailu, aktiviteettimatkailu, kestävä matkailu, elämysmatkailu ja kulttuurimatkailu, paikallisuus ja alueellisuus

Kurssin suoritustapoja lähiopetuksen lisäksi voivat olla esim. tutkielma / projektityö / tapahtuman järjestäminen / materiaalin tuottaminen mediaan tms.