Kemia

PAKOLLINEN KURSSI

1. Kemiaa kaikkialla (KE01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan
 • kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE02)                   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä
 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

3. Reaktiot ja energia (KE03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä
 • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

4. Materiaalit ja teknologia (KE04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä
 • harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

5. Reaktiot ja tasapaino (KE05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
 • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

6. Kemian kertauskurssi (KE06)

Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja pakollisen ja syventävien kurssien keskeisiä asioita, valmistaudutaan kemian yo-kirjoituksiin.

7. Kemian työkurssi (KE07)

Tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin, opitaan analysoimaan tuloksia ja laaditaan työselostuksia

Tehdään johtopäätöksiä kokeellisten määritysten ja mittausten perusteella sekä tutustutaan tietokonesovelluksiin. Kurssiin voi liittyä vierailu laboratorioon tai yritykseen ja/tai asiantuntijavierailuja

8. Luonnontieteiden tutkimuskurssi (KE08)

Kurssi voidaan järjestetään korvaavana kurssina erillisille kokeellisen tieteen kursseille

Keskeiset sisällöt:

Luonnontieteiden välinen tutkimuskurssi (bi, fy, ke)
Projektityöskentelyn taidot
Ilmiöpohjainen oppiminen. Tutkittava ilmiö valitaan ryhmän mielenkiinnon ja ajankohtaisten aiheiden mukaan
Valittua ilmiötä tutkitaan fysiikan, kemian ja biologian näkökulmista