Fysiikka

PAKOLLINEN KURSSI

1.  Fysiikka luonnontieteenä (FY01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan
ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista
osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä
osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

2.  Lämpö (FY02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä
syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä
kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon.

3.  Sähkö (FY03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä
osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia
osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä.

4.  Voima ja liike (FY04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

5.  Jaksollinen liike ja aallot (FY05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä
osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

6.  Sähkömagnetismi (FY06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa
harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

7.  Aine ja säteily (FY07)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

8. Fysiikan kertauskurssi  (FY08)

Kurssin tavoitteena on lukiokurssien kertaaminen sekä valmistautuminen ylioppilaskokeisiin.

9. Tähtitiede (FY09)

Kurssin tavoitteena on maailmankuvan laajentaminen tähtitieteen avulla. Opiskellaan tähtitieteen perusteita.

10. Fysiikan työkurssi (FY10)

Kurssin tavoitteena on:
* tutustutaan fysiikan työ -ja tutkimusmenetelmiin ja tehdään mittauksia
* opitaan analysoimaan tuloksia
* laaditaan työselostuksia