Englanti

Suositeltava suoritusjärjestys valtakunnallisille kursseille: 1. vuosi ENA01, ENA02, ENA03; 2. vuosi: ENA04, ENA05, ENA06; 3. vuosi: ENA07, ENA08. Suositeltavasta kurssijärjestyksestä voi myös poiketa, mutta tällöin täytyy huomioida, että mitä suurempi on kurssin järjestysnumero, sitä vaativampi se on.

Tenttiminen ei ole suositeltavaa, koska kielen opiskeluun kuuluu erottamattomasti kuullun ymmärtämisen ja puhetaidon harjoittaminen. Painavista syistä tenttiminen on sallittua, jos oppilas on osoittanut vähintään tyydyttävää kielen hallintaa (arvosana 7 tai enemmän). Useiden kurssien tenttiminen on mahdollista vain erityisen pätevästä syystä (esim. oppilas ollut vaihto-oppilaana ulkomailla). Tenttiminen on vaativaa opiskelua, eikä suinkaan helpompaa kuin opetusryhmissä opiskeleminen. Kurssia ENA01 ei voi tenttiä.

PAKOLLISET KURSSIT

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (ENA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

Kaikki koulukohtaiset soveltavat kurssit  arvostellaan suoritusmerkinnällä.

9.  Tukikurssi (ENA09)

Kurssilla kerrataan perusrakenteita ja sanastoa. Kurssilla voi yrittää   korottaa ENA01-kurssin arvosanoja neljä tai viisi. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joiden englannin arvosanojen keskiarvo on enintään kuusi.

10.  Englannin tukikurssi (ENA10)

Tukikurssi kielen perusasioista niille, joiden englannin arvosanojen keskiarvo on enintään kuusi. Sopii kaikille vuosikursseille, myös alemman tason vaihtoehdoksi ENA07-kurssille.

11.  Englannin tukikurssi (ENA11)

Yo-kirjoituksiin valmistautumisapua niille, joiden englannin arvosanojen keskiarvo on enintään kuusi. Kurssilla harjoitellaan keskeisiä rakenteita, kirjoittamista ja kuuntelua.

12. Englannin kuuntelukurssi (ENA12)

Kurssille voivat osallistua sekä 2.  ja 3. vsk:n opiskelijat . Opetus toteutetaan puolikaskursseina siten, että 2. vsk:n opiskelijat tutustuvat erilaisiin kuuntelustrategioihin ja tekevät lyhyempiä kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia, 3. vsk:n opiskelijat keskittyvät ylioppilaskuunteluihin.

13. Kertauskurssi abiturienteille (ENA13)

Kurssilla pyritään sanaston syvällisempään hallintaan erilaisten harjoitusten avulla, perehtymällä mm. idiomeihin sekä suomen ja englannin kielen keskeisimpiin eroavaisuuksiin. Kerrataan myös aikaisempien kurssien aihepiirisanastoja. Laaditaan 2-4 kirjoitelmaa tavoitteena huolellisesti viimeistelty lopputulos. Muutamia kuuntelu- ja tekstiharjoituksia sekä kielioppia oppilaiden tarpeiden mukaan. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kouluarvosana 7-10 ja jotka tähtäävät hyvään arvosanaan (M, E, L) ylioppilaskirjoituksissa.