Biologia

Biologian opiskelu alkaa kurssilla BI01. Suorita BI02 ennen BI05-kurssia. Suositeltavin suoritusjärjestys on numerojärjestys. BI06 biologian reaalikoetta edeltävässä jaksossa. Itsenäinen opiskelu ei ole mahdollista kursseilla BI06, BI08, BI09.

PAKOLLISET KURSSIT

1. Elämä ja evoluutio (BI01)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

2. Ekologia ja ympäristö (BI02)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

4. Ihmisen biologia (BI04)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

5. Biologian sovellukset (BI05)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

6. Biologian kertauskurssi (BI06)

Tavoitteet:
Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja asioita

Keskeiset sisällöt:
Pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä asioita
Biologian yo-tehtäviä

7. Biologian tutkimuskurssi (BI07)

Tavoitteet:
tutustutaan kokeellisiin biologian työ- ja tutkimusmenetelmiin
Opitaan analysoimaan tuloksia ja tekemään tutkimusraportti ja/tai-julkaisu

Keskeiset sisällöt:
Kurssin aikana tehdään töitä biologisista aiheista
Työtavat mm kokeellinen työskentely, tietopankit ja simulaatiot
Kurssiin voi liittyä vierailu tutkimuslaitokseen, laboratorioon tai yritykseen ja/tai asiantuntijavierailuja

8. Luontovaellus (BI08)

Tavoitteet:
Luontoretkelyn perustaitojen ja tietojen oppiminen
Kainuulaiseen luontoon tutustuminen.
Ryhmässä toiminen

Keskeiset sisällöt:
Retkeilyn perustaidot: varustautuminen, luonnossa liikkuminen, retkiruokailu, metsässä yöpyminen, vastuullinen retkeily
Luonnon kokeminen ja luonnon tuntemuksen lisääminen
Kurssi sisältää viikonloppuvaelluksen touko- tai syyskuussa

9. Elämyksiä ja eväitä luonnosta (BI09)

Tavoitteet:
tutustua ja oppia perinteisiä kainuulaisia erästämisen taitoja sekä vahvistaa paikallisen luonnon tuntemusta

Keskeiset sisällöt:
Kurssi on toiminnallinen kurssi, jonka aikataulu ja aiheet  suunnitellaan opiskelijoiden mielenkiinnon ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Aiheita mm.
kesä- ja/tai talvikalastus
riistanhoito ja metsästys
keräily: sienet, marjat ja  villiyrtit
erilaiset luonnossa liikkumisen muodot (talvi/kesä), liikkumiseen tarvittavat välineet ja niiden huolto
eräkokkaaminen, erämajoitteet.

Arviointi:
Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa eräpassi-opintokokonaisuus
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.