Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja ei suositella tentittäviksi.

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI02)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04)

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

5. Teksti ja konteksti (ÄI05)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06)

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

10. Ilmaisun iloa draaman keinoin (ÄI10)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on kehittää ilmaisemisen taitoja sekä lisätä esiintymisrohkeutta.

Keskeiset sisällöt
Kurssilla tehdään monipuolisia improvisaatioharjoituksia. Kurssilla voidaan myös valmistella jokin esitys esimerkiksi koulun juhlaan. Painopiste sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

11. Ilmaisun iloa kirjoittaen (ÄI11)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on kehittää kirjoittamisen taitoja sekä vahvistaa jokaisen omaa persoonallista kirjoittamistyyliä.

Keskeiset sisällöt
Kurssilla tehdään monipuolisia luovia kirjoittamisharjoituksia, joita kehitetään saadun palautteen avulla. Kurssilla voidaan sopia tekstien julkaisemisesta esimerkiksi koulun www-sivuilla tai yhteistyössä Sotkamo-lehden kanssa. Painopiste sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

12. Tekstinhuollon iloa (ÄI12)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on kehittää asiatekstien tuottamisen ja huoltamisen taitoja.

Sisällöt
Kurssilla tehdään esimerkiksi kielenhuoltoharjoituksia, opetellaan asiakirja-asetteluja ja kerrataan muita kirjoittamisen perustaitoja. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä lukiovuotena.

13. Kielenhuollon tukikurssi (ÄI13)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on varmentaa kirjoitetun kielen sääntöjen hallintaa ja sujuvaa asiatyyliä. Tavoitteena on kehittää asiatekstin tuottamisen ja huoltamisen taitoja.

Sisällöt
Kurssilla tehdään esimerkiksi kielenhuoltoharjoituksia, opetellaan asiakirja-asettelua ja kerrataan muita kirjoittamisen perustaitoja. Kurssin painopiste sovitaan opiskelijoiden kanssa. Kurssi on tarkoitettu erityisesti yo-kirjoituksiin osallistuville ja tukee varsinkin kirjoitustaitoa.

Arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.